Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ker.ja] | ڤکرجا

Definisi : orang yg bekerja (lazimnya utk men­dapat bayaran atau memperoleh pendapat­an), orang yg memegang sesuatu jawatan (dlm perkhidmatan awam atau swasta): beberapa orang ~ telah diberhentikan perkhidmatan mereka oleh syarikat itu; badan ~ Id jawatankuasa (panitia) yg terdiri drpd beberapa ahli (pertubuhan dll) yg ber­tanggungjawab terhadap kerja sehari-hari; ~ bulanan (harian, mingguan) pekerja yg menerima bayaran tiap-tiap bulan (hari, minggu); ~ haram pekerja (biasanya rakyat negara asing) yg bekerja tanpa mendapat kebenaran pihak berkuasa yg berkenaan; ~ hukuman orang yg terpaksa bekerja kerana menjalani hukuman; ~ kabel orang yg kerja­nya memasang atau membaiki kerosakan kabel; ~ lapangan orang yg membantu penyelidik, pakar dsb melakukan kerja lapang­an; ~ lepas pekerja yg tidak tetap; ~ rencam pekerja yg membuat berbagai-bagai kerja kecil; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ker.ja] | ڤکرجا

Definisi : orang yg bekerja utk memperoleh pendapatan: Tiga orang ~ syarikat itu telah dipecat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Peribahasa

270

A house devided against itself cannot stand

Sesebuah kumpulan atau persatuan itu akan menjadi lemah jika anggota-anggotanya bertelagah dan berpecah belah.

Kuat lilit kerana simpulnya

We failed in our demand to get better pay as some of the workers sided with the employer while some were reluctant to join the strike - a house devided against itself cannot stand.

Kami gagal dalam tuntutan naik gaji berikutan sesetengah pekerja menyebelahi pihak majikan manakala yang lain pula keberatan untuk menyertai mogok itu - kuat lilit kerana simpulnya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(6)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
khabar. รบเร ้ า [-raw] ก mendesak: มาลีรบเร ้ า ให ้ สามีของเธอซื้ อรถคันใหม ่ Malee mendesak suaminya supaya membeli kereta baru. รม [rom] ก mengasapi: คนงานกำลัง รมยางแผ ่ น Pekerja itu sedang mengasa- pi kepingan getah. ร ่ ม [rom] น 1 (เครื่ องใช ้ ) payung: 2 (เงา) naungan: ชาวนาคนนั้ นนั่ งอยู ่ ใต ้ ร ่ มมะม ่ วง Zainab tidak dapat memastikan jumlah wangnya yang hilang. ระเบิด [rab:t] น 1 bom ก 2 meletup: ล ้ อรถจักรยานฉันระเบิด Tayar basikal saya meletup. 3 meletupkan: คนงานกำลังระเบิด ภูเขาเพื่ อทำอุโมงค ์ Pekerja-pekerja sedang meletupkan bukit untuk membina tero- wong. ระเบิดนิวเคลียร ์ [-niwklia] น bom nuklear ระเบิดปรมาณู [-pramanu:] น bom atom ระเบิดเพลิง [-pl:] น bom api ระเบิดมือ [-m:] น bom tangan
Kamus Thai 2.indb
เขานั่ งเคลื่ อนออกไป Dia duduk di terminal bas sehingga bas yang dinaiki emaknya bertolak. จนกระทั่ ง [-krataˆ ] ส ั น sehingga, sampai: บรรดาคนงานจะต ้ องทำงานจนกระทั่ ง เที่ ยงคืน Para pekerja harus beker­ ja sampai tengah malam. = จนถึง จนกว ่ า [-kwa:] สัน sampai, sehingga: ตำรวจจะคอยคนงานชาวกัมพูชาจนกว ่ าเขาจะมา รายงานตัวที่ สถานีตำรวจ Polis akan me­ nunggu pekerja Kampuchea sehing­ ga mereka datang melaporkan diri di balai polis. จนถึง [-t] ดู จนกระทั ่ ง จบ 1 [cop] ลน kali: ลูกชายฉันอ ่ านบทขอพร สามจบก ่ อนจะออกจากบ ้ าน Anak
Kamus Thai 2.indb
bola sepak menyuruh seorang pemain membongkok kemudian pemain-pe- main lain melompatinya. กงสี [kosi  :] น 1 barang kongsi: คนงาน ทุกคนกินกงสีที่ นายจ ้ างจ ั ดไว ้ ให ้ Semua pekerja makan barang kongsi yang disediakan oleh majikan. 2 syarikat: คนจีนร ่ วมก ั น จ ั ดต ั ้งกงสีข ้ าวเปลือกที่ นครสวรรค ์ Orang Cina bersama-sama menu­buhkan syarikat างแรง Dia naik radang lalu me­ numbuk dinding dengan kuat. 2 meng- hempaskan, menghentakkan: คนงานน ั ้ น กระแทกกล ่ องใส ่ โทรท ั ศน ์ ลงก ั บพื้ น Pekerja itu menghempaskan kotak televisyen ke lantai. กระบวนการ [krabuanka:n] น proses กระบวย [krabuay] น gayung กระบอก [krab:k] น 1 tukil, tabung: คนปาดตาลรองน้ำตาลสดด ้ วยกระบอกไม ้ ไผ ่ Penyadap itu
Kamus Thai 2.indb
Iran yang menderita. บรรเทา [bantau] ก meredakan, me­ ngurangkan: ความเห็นชอบของนายจ ้ างในการ ขึ้ นเงินเดือนสามารถบรรเทาความโกรธของคนงาน เหล ่ านั้ นได ้ Persetujuan majikan untuk me­naikkan gaji dapat meredakan ke- marahan para pekerja itu. บรรพบุรุษ [banpaburut] น nenek moyang, leluhur: เขาไม ่ รู ้ รากเหง ้ าบรรพบุรุษ ของเขา Dia tidak tahu asal usul nenek moyangnya. บรรพชา [banpaca:] ก menjadi sami budak: ปรีชาบรรพชาเป็นสามเณรระหว ่ ้ า) me- layan: พนักงานร ้ านอาหารคนนั้ นบริการลูกค ้ า บรรณารักษศาสตร ์ บริการ Kamus Thai 2.indb 216 4/15/2008 11:09:06 AM บ 217 อย ่ างดี Pekerja restoran itu melayan para pelanggan dengan mesra. บริขาร [b:rika:n] น barang kegu- naan sami บริจาค [b:rica:k] ก menderma: ประชาชน บริจาคเลือดเนื่ องในวันแม ่ แห ่ งชาติ Rakyat

Kembali ke atas