Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pel.ba.gai] | ڤلباݢاي

Definisi : ®bagai. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pel.ba.gai] | ڤلباݢاي

Definisi : berbagai-bagai, beberapa jenis: tarian Timur lebih ditekankan kpd perasaan sedangkan tarian Barat berpusat pd mutu dinamik ~ tarian itu; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pel.ba.gai] | ڤلباݢاي

Definisi : berbagai-bagai. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pel.ba.gai] | ڤلباݢاي

Definisi : banyak jenisnya atau banyak macamnya; berbagai-bagai; berjenis-jenis; bermacam-macam: Taman itu penuh dgn ~ jenis bunga. mempelbagaikan menjadikan banyak jenisnya atau macamnya; menjadikan berbagai-bagai. kepelbagaian perihal (keadaan) pelbagai atau berbagai-bagai. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pelbagai


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
salah satu kegiatan teras dalam pembinaan dan pengembangan sesuatu bahasa. Selain menyusun kamus ekabahasa dan kamus istilah, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) juga menyusun beberapa buah kamus dwibahasa yang melibatkan pelbagai bahasa lain selain bahasa Melayu. Kamus Thai-Melayu Dewan ini merupakan kamus dwibahasa yang diterbitkan hasil daripada Memorandum Persefahaman yang telah ditandatangani antara DBP dengan Prince of Songkhla University (PSU tahun ke-50 kemerdekaan Malaysia. Petugas dan penyusun kamus yang silih berganti, sedikit pun tidak melunturkan semangat untuk kami menyiapkan kamus ini. Masalah penaipan pula dapat diatasi dengan adanya kerjasama pelbagai pihak sehingga akhirnya kamus ini dapat menemui para penggunanya mengikut perancangan. Seperti yang lazim berlaku dalam penyusunan kamus dwibahasa, masalah anisomorfisme antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran merupakan cabaran utama
Kamus Thai 2.indb
yang baru dilantik itu. 2 mengerumuni: บรรดา นักข ่ าวรุมสัมภาษณ ์ ประธานาธิบดีบุช Para pem­be­ ri­ ta mengerumuni Presiden Bush. รุมเร ้ า [-rau] ก menghimpit: ปัญหา สารพัดรุมเร ้ ารัฐบาลทักษิณ Pelbagai ma­ salah menghimpit kerajaan Thaksin. รุมล ้ อม [-l:m] ก mengelilingi: เด็ก ๆ พากันรุมล ้ อมลุงพรเพื่ อฟังนิทาน Kanak-ka- nak mengelilingi Pak Cik Porn untuk mendengar cerita. รุ ่ kepada keluarga go- longan yang kurang bernasib baik. สังเคราะห ์ [sakr] ก mensinte- siskan: ผู ้ นำประเทศมาเลเซียได ้ สังเคราะห ์ แนวคิดต ่ าง ๆ เพื่ อทำแผนพัฒนาชาติ Pemimpin Malaysia telah mensintesiskan pelbagai gagasan untuk menggubal rancangan pembangunan negara. สังฆทาน [sakata:n] น pemberian kepada sami สังฆราช [sakara:t] น ketua sami negara สังวาล [sawa:n] น kalung สังเวช [sawe:t] ดู สมเพช
Kamus Thai 2.indb
menghirup: เจ ้ าหน ้ าที่ ระดับสูง ของกระทรวงยุติธรรมจิบน ้ ำชาร ่ วมกับรัฐมนตรี Pegawai kanan Kementerian Keadilan menghirup teh bersama-sama dengan menterinya. จิปาถะ [ci  pa:ta] ว berbagai-bagai, pelbagai: ร ้ านนี้ ขายเครี่ องใช ้ ที่ จำเป็นจิปาถะ Kedai ini menjual berbagai-bagai ba­ rang keperluan harian. จิ้ ม [ci  m] ก 1 mencecah: ลูกชายผมจิ้ ม ไก ่ ทอดด ั กจะประสบผล สำเร็จ Murid-murid yang mengikut kata guru selalunya akan berjaya. เชื้อชาติ [c:aca:t] น bangsa: พลเมือง ในประเทศน ั ้นประกอบด ้ วยคนหลายเชื้ อชาติ Penduduk negara itu terdiri daripada pelbagai bangsa. เชื้อเพลิง [-pl:] น bahan api เชื้อไฟ [-fai] น umpan api เชื้อโรค [-ro:k] น kuman เชื้อสาย [-sa:y] น keturunan เชือก [c:ak] น tali เชื่อง [c:ŋ
Kamus Thai 2.indb
Tok Penghulu me- mukul kepala anak buahnya dengan tongkat. แพร [prε:] น satin แพร ่ [prε:] ก menyebarkan: สัตว ์ ปีก สามารถแพร ่ เชื้ อไวรัสได ้ หลายชนิด Unggas boleh menyebarkan pelbagai jenis vi- rus. แพร ่ ข ่ าว [-ka:w] ก menyebarkan be­ rita: สื่ อมวลชนแพร ่ ข ่ าวการเยือนพม ่ าของนายก รัฐมนตรี Media menyebarkan berita la- watan Perdana Menteri

Kembali ke atas