Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pén] | ڤين

Definisi : (pén) pena. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pén] | ڤين

Definisi : /pén/ alat yg runcing dan berbelah matanya utk menulis dgn dakwat. ~ elektronik ist peranti komputer berbentuk spt pen, yg digunakan utk menunjuk atau memilih objek pd peranti paparan komputer dsb. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pen


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
cari  ya sa:t ] น etika: คุณครูสอนวิชาจริยศาสตร ์ แก ่ นักเรียนชั้ นมัธยม ปลาย Guru mengajar etika kepada pe­ la­jar menengah atas. จริยศ ึ กษา [cari  yasksa:] น pen­ didikan moral: กระทรวงศ ึ กษาธิการเน ้ นหนัก เรื่ องจริยศ ึ กษา Kementerian Pelajaran me­nekankan pendidikan moral. จลาจล [cala:con] น rusuhan: รัฐบาล สามารถควบคุมการจลาจลไว ้ ได ้ Kerajaan mampu mengawal di pasar itu ber­ cakap lancang. จัดเจน [-ce:n] ก mahir: รัฐมนตรีว ่ าการ กระทรวงต ่ างประเทศต ้ องจัดเจนเรื่ องการเมือง ในเวทีโลก Menteri Hal Ehwal Luar Negeri mesti mahir berpolitik di pen­ tas antarabangsa. จัด² [cat] ก 1 (ตกแต ่ ง) mengemas, menyi­apkan: คุณแม ่ ยุ ่ งอยู ่ กับการจัดห ้ องของ พี่ สาว Ibu sibuk mengemas bilik kakak. 2 (ทำให
Kamus Thai 2.indb
pesawat itu akan tiba di Bangkok. กะเกณฑ ์ [kake:n] ก mengerahkan: ผู ้ ใหญ ่ บ ้ านกะเกณท ์ ชาวบ ้ านร ่ วมมือก ั นทำถนน Datuk penghulu mengerahkan pen- duduk kampung bekerjasama membina jalan. กะแช ่ [kacε:] น tuak กะต ๊ าก [kata:k] ก berketak กะทัดรัด [katatrat] ว sesuai, sedang elok, padan: รถค ั นนี้ กะท ั ดร orang yang disyaki itu selama sepuluh hari. 2 mengurung: โจรเรียกค ่ าไถ ่ ก ั กข ั งต ั วประก ั นไว ้ ที่ ห ้ องแถวหล ั งหนึ่ ง Pen- culik itu mengurung mangsanya di sebuah rumah teres. กักตัว [-tu:a] ดู กักกัน กักตุน [-tun] ก menyorokkan: ร ั ฐบาล ห ้ ามพ ่ อค ้ าก ั กตุนสินค ้
Kamus Thai 2.indb
bersamaan dengan 15 gram, bat บาทวิถี [ba:twiti  :] น siar kaki, laluan kaki: ตำรวจเทศกิจห ้ ามแม ่ ค ้ าจำหน ่ ายสินค ้ าบน บาทวิถี Polis bandar raya melarang pen- jaja berniaga di ruang siar kaki. บาทหลวง [ba:tlua] น paderi บาน 1 [ba:n] ลน (ประตู หน ้ าต ่ าง) keping บาน 2 [ba:n] ก kembang, mekar ้ เข ้ าร ่ วม แข ่ งข ันเพาะกายต ่ างก็เบ ่ งกล ้ ามบนเวที Peser- ta pera­duan seni bina badan mempera- gakan otot masing-masing di atas pen- tas. 3 menunjuk samseng: ผู ้ สนับสนุนผู ้ สมัครเลือกตั้ งเบ ่ งใส ่ ผู ้ สมัครพรรคคู ่ แข ่ ง Pengi- kut calon pilihan raya itu menunjuk samseng kepada calon
Kamus Thai 2.indb
่ ต ่ างประเทศ Anak su- lungnya menuntut ilmu di luar ne­geri. เล ่ าลือ [-l:] ก mengheboh-hebohkan be­rita: ชาวสุราษฎร ์ ธานีเล ่ าลือว ่ าเขื่ อนจะพัง Pen­duduk Suratthani mengheboh- hebohkan berita bahawa empangan itu akan pecah. เล ้ า [la:w] น reban เลาะ [l] ก 1 (รอยเย็บ) menetas: ช ่ าง ตัดเย็บกำลังเลาะขากางเกงที่ คับตัวนั้ น Tukang kuasa besar sering memfitnah negara-negara kecil. ใส ่ ใจ [-cai] ก memberikan perhatian: บิดามารดาจะต ้ องใส ่ ใจในเรื่ องการศึกษาของ ลูก ๆ เขา Ibu bapa seharusnya mem- berikan perhatian terhadap pen- didikan anak-anak mereka. ใส ่ ร ้ าย [-ra:y] ดู ใส ่ ความ ไส [sai] ก 1 mengetam: ช ่ างไม ้ นั้ นกำล ั งไส ไม ้

Kembali ke atas