10.1.102.43

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pen.da.pat] | ڤنداڤت

Definisi : fikiran; pandangan; anggapan: Pd ~ saya, eloklah kita sokong projek pembinaan surau itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pen.da.pat] | ڤنداڤت

Definisi : 1. kesimpulan yg dibuat atau diper­oleh drpd berfikir (dan membayangkan sikap atau pendirian seseorang tentang sesuatu), pandangan, fikiran: ~ Hussain dlm hal ter­sebut bertentangan dgn pendirian ayahnya; ~ umum pendapat orang ramai; 2. orang yg mula-mula memikirkan (mendapatkan, men­cipta­kan) sesuatu yg baru (belum ada, belum diketahui sesiapa), penemu: ~ utama dlm hal televisyen ialah Mr. Baird dr Scotland; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pendapat

Peribahasa

Banyak udang banyak garam,
     banyak orang banyak ragam.

Bermaksud :

Tiap-tiap orang mempunyai pendapat (kemahuan) sendiri-sendiri; makin banyak orang makin banyak pula pendapat dan kemahuannya. (Biasa juga: Ramai beragam, rimbun menyelara).

 

Lihat selanjutnya...(8)

376

As many men, as many opinions

Setiap orang berbeza pandangan atau kemahuan.

Lain orang, lain pendapat

A motely crowd turned up for yesterday's general meeting. Each had different views to offer. As many men, as many opinions, so I doubt that agreement would ever be reached.

Bermacam-macam orang hadir dalam mesyuarat agong semalam. Setiap orang memberikan pandangan yang berlainan. Memandangkan lain orang, lain pendapat, saya tidak yakin bahawa persetujuan boleh dicapai.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(11)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
พอง [p:] ก mengembang, kem- bang: ข ้ าวเกรียบจะพองเมื่ อทอด Keropok akan mengembang apabila digoreng. พ ้ อง [p:] ว sama dengan: ความเห็น ของวิลาศพ ้ องกับผู ้ จัดการของเขา Pendapat Wilat sama dengan pendapat pengu- rusnya. พอน [p:n] น banir พะงาบ ๆ [paa:p paa:p] ว tercu­ ngap-cungap, termengah-mengah: หายใจ พะงาบ ๆ bernafas tercungap-cungap พ ่ อ พงาบ ๆ
Kamus Thai 2.indb
ว kiri ซาลาเปา [sa:la:pau] น (kuih) pau ซาว [sa:w] ก mencuci beras ซาวข ้ าว [-ka:w] ดู ซาว ซาวเส ี ยง [-si  a] ก meninjau pendapat ซ ่ าหริ่ ม [sa:ri  m] น (bubur) sarim ซ้ำ [sam] ว lagi: เขาต ้ องจ ่ ายซ ้ ำเพราะตั๋ วหาย Oleh sebab tiketnya hilang dia kena ba lurus: เส ้ นตรง garis lurus 2 langsung: บริษัทแอมเวย ์ เป็นบริษัท ธุรกิจขายตรง Syarikat Amway ialah sebuah syarikat perniagaan jualan langsung. ตรงกัน [-kan] ว 1 sama: ความคิดของพวก เขาในเรื่ องนิวเคลียร ์ ตรงกัน Pendapat mere­ ka tentang isu nuklear adalah sama. 2 sejajar: แถวทหารสองแถวที่ ตรงกันนั ้ นดูสง ่ า งาม Dua baris tentera yang sejajar itu kelihatan hebat. ตรงกันข ้ าม [-kanka:m] ว
Kamus Thai 2.indb
จะขอให ้ ท ่ านให ้ ข ้ อคิดเกี่ ยวก ั บ เรื่ องนี้ Saya ingin meminta buah fikiran anda berkenaan hal ini. ข ้ อคิดเห็น [-ki  then] น pendapat: ข ้ อ คิดเห็นที่ มีคุณค ่ าน ั ้นได ้ ร ั บการยอมร ั บเป็นอย ่ าง ดี Pendapatnya yang bernas itu di- terima dengan baik. ข ้ อจำก ั terseliuh ข ั ดแย ้ ง [-yε  :] ก bercanggah, ber- tentangan: ความคิดของท ั ้ งสองคนน ั ้ นไม ่ ได ้ ข ั ดแย ้ งก ั น Pendapat kedua-dua orang itu tidak bercanggah. ข ั ดสมาธิ [-sama:ti  ] ก bersila ข ั ดหู [-hu:] ว tidak sedap didengar ข ั ด 2 [kat] ก 1
Kamus Thai 2.indb
เสนอ [san:] ก mengemukakan: ข ้ าราชการในสามจ ั งหว ั ดชายแดนภาคใต ้ เสนอ ความคิดเห็นแก ่ ร ั ฐมนตรีที่ เกี่ ยวข ้ อง Pegawai di tiga wilayah sempadan selatan Thai mengemukakan pendapat mereka ke­ pada menteri-menteri yang ber­kenaan. เสนาธิการ [se:na:tika:n] น ketua turus เสนารักษ ์ [se:na:rak] น kor perubatan tentera เสนาะ [san] ว merdu เสนียด

Kembali ke atas