Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[per.be.lan.ja.an] | ڤربلنجاءن

Definisi : perihal berbelanja: kerana banyak membeli buah-buahan dr luar negeri, ~ makin meningkat; segala rang undang-undang dan ~ wang haruslah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Undangan; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[per.be.lan.ja.an] | ڤربلنجاءن

Definisi : 1 cara atau kaedah mengeluarkan wang; hal berbelanja. 2 apa-apa yg dibelanjakan: ~nya tiap-tiap bulan cuma dua ratus ringgit saja. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata perbelanjaan

Peribahasa

352

Give him an inch and he will take a yard

Diberi sedikit tetapi hendak lebih lagi.

Diberi betis hendak peha.

Since she is too poor to take care of her nine children, I agreed to bear one of her son's education expenses. Unfortunately, people like to take advantage of the generosity of others. Now she expects me to do same for her other children. Give him an inch and he'll take a mile, indeed.

Oleh sebab wanita itu terlalu miskin untuk menjaga sembilan anaknya, saya pun bersetuju untuk menanggung perbelanjaan salah seorang anak lelakinya. Malangnya, orang suka mengambil kesempatan daripada kemurahan hati orang lain. Sekarang dia mengharapkan saya menanggung anak-anaknya yang lain pula! inilah yang dikatakan diberi betis hendak peha.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(11)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
bulat (adj) วงการ [-ka:n] น lingkungan: คุณประสิทธิ์ เป็นที่ รู ้ จักในวงการการค ้ าระหว ่ างประเทศ En- cik Prasit terkenal dalam lingku­ ngan perniagaan antarabangsa. วงเงิน [-:n] น had perbelanjaan วงจร [-c:n] น 1 (ไฟฟ้า) litar 2 (วัฏจักร) kitaran วงจรปิด [-pid] น litar tertutup วงจรเปิด [-p:t] น litar terbuka วงเดือน [-d:an] น wau bulan วงรี [-ri:] น โสโครก [so:kro:k] ดู สกปรก โสด [so:t] ว bujang โสม [so:m] น ginseng โสร ่ ง [saro:] น kain sarung โสหุ ้ ย [so:huy] น perbelanjaan: การนำ ไม ้ เข ้ ามาในประเทศไทยจำเป็นต ้ องเสียค ่ าโสหุ ้ ย ที่ สูง Membawa masuk kayu ke negara Thai memerlukan perbelanjaan yang tinggi. ใส [sai] ว jernih: น ้
Kamus Thai 2.indb
ประหยัดตั้ งแต ่ เล็ก ๆ Kami diajar berjimat sejak kecil lagi. 2 menji- matkan: การจำกัดการใช ้ พลังงานไฟฟ ้ าสามารถ ประหยัดรายจ ่ ายของประเทศได ้ Mengehad- kan penggunaan tenaga elektrik dapat menjimatkan perbelanjaan negara. ประหลาด [prala:t] ว ganjil, pelik, aneh ประหาร [praha:n] ดู ฆ ่ า ประหารชีวิต [-ci:wit] ก menjatuh- kan hukuman mati ประไหมสุหรี [pramaisuri  :] น per- maisuri ปรักปรำ Apabila po- lis datang budak-budak itu semuanya bersembunyi. มุทะลุ [mutalu] ว membabi buta มุบมิบ [mupmi  p] ว sembunyi-sem- bunyi, senyap-senyap: รัฐบาลจัดสรรงบ ประมาณประจำปีอย ่ างมุบมิบ Kerajaan mengagih perbelanjaan tahunan se- cara sembunyi-sembunyi. มุม [mum] น penjuru, sudut มุมฉาก [-ca:k] น sudut tepat มุมประชิด [pracit] น sudut berse- belahan มุมป ้ าน [-pa:n] น sudut cakah
Kamus Thai 2.indb
ก (ในการใช ้ จ ่ าย) berhemat: ในสภาวะเศรษกิจตกต ่ ำเราต ้ องต ้ อง จำกัดจำเขี่ ยในการใช ้ จ ่ าย Dalam keadaan ekonomi merudum kita ha­rus berhe­ mat dalam perbelanjaan. จำเจ [camce:] ว berulang-ulang: พ ่ อเรียกชื่ อ ของพี่ สาวจำเจมาก Ayah memanggil nama kakak berulang-ulang. จำนง [camno] ก berhasrat: พวกเขาจำนง จะไปประกอบพิธีฮัจย ์ ในปีหน ้ า Mereka ber­ hasrat  ya:] น pancaragam ดุล [dun] น imbangan: ร ั ฐบาลต ้ องปร ั บดุล รายได ้ ก ั บรายจ ่ ายของประเทศ Kerajaan per­ lu membetulkan imbangan pendapatan dengan perbelanjaan negara. ดุลการค ้ า [-ka:nka:] น imbangan perdagangan ดุลงบประมาณ [-prama:n] น imba­ ngan belanjawan ดุลพินิจ [-pi  ni  t] น pertimbangan ดุลอำนาจ [-amna:t] น imbangan kuasa
Kamus Thai 2.indb
่ าเช ่ า [-cau] น sewa: ค ่ าเช ่ ารถที่ ภูเก็ต แพงมาก Sewa kereta di Phuket sangat mahal. ค ่ าใช ้ จ ่ าย [-caica:i] น perbelanjaan: ร ั ฐต ้ องเส ี ยค ่ าใช ้ จ ่ ายจำนวนมากในการรณรงค ์ ต ่ อต ้ านยาเสพติด Kerajaan mesti me­nge­ luarkan perbelanjaan yang besar da- lam kempen antidadah. ค ่ าซ ่ อม [-s:m] น bayaran pembaikan: เขาต ้ องจ ่ ายค ่ าซ ่ อมรถจำนวน 5,000 บาท Dia mesti

Kembali ke atas