Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[per.hu.bu.ngan] | ڤرهوبوڠن

Definisi : 1. hubungan: seluruh hidup manusia terdiri drpd ~nya dgn keluarga, jiran dan tetangga; pegawai ~ pegawai per­antaraan (utk menyelaraskan tugas bahagian-bahagian yg berlainan dlm ketenteraan, pejabat, dll); 2. alat lalu lintas (jalan raya, kereta api, surat-menyurat, pos, telegram, telefon, penerbangan, pelayaran, dll): ~ udara antara Malaysia dgn Indonesia dipulihkan sebaik-baik sahaja Perjanjian Bangkok ditandatangani; Kementerian P~ kemen­teri­an yg mengurus soal lalu lintas dll; 3. perihal berhubung(an) antara satu dgn yg lain (bkn negara dll): ~ diplomatik antara India dgn China semakin genting; perkara-per­kara mengenai ~ dagang antara kedua-dua negara dibincangkan dgn sedalam-dalam­nya; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[per.hu.bu.ngan] | ڤرهوبوڠن

Definisi : 1 hal berhubung; perkait­an; pertalian: Tidak terdapat sebarang ~ antara kedua-dua kejadian itu. 2 alat utk berhubung atau lalu lintas (jalan raya, kereta api, pos, telegram dll): Semua ~ di antara Pantai Timur dgn Pantai Barat telah terputus akibat banjir. 3 cara orang, negara dll berhubung antara satu dgn yg lain: ~ dagang pun bermula antara negeri China dgn Melaka. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Peribahasa

Tegang tidak,
     kendur tidak.

Bermaksud :

Perhubungan yang tidak terikat dan memaksa.

 

Lihat selanjutnya...(11)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
น sains fizik วิทยาศาสตร ์ ชีวภาพ [-ci:wapa:p] น sains biologi วิทยาศาสตร ์ ประยุกต ์ [-pra:yuk] น sains gunaan วิทยุ [witayu] น radio วิเทศสัมพันธ ์ [wite:tsampan] น perhubungan antarabangsa วิธี [witi:] น cara, kaedah วิ ่ น [wi  n] ว cobak-cabik: เสื้ อผ ้ าของ ผู ้ ชายคนนั้ นขาดวิ่ น Pakaian lelaki itu co- bak-cabik ่ าเราไปสัมผัสผู ้ ป ่ วย Penyakit ini tidak berjangkit walaupun kita bersen- tuh dengan pesakitnya. 2 menyentuh: อย ่ ามาสัมผัสฉันเลย Jangan cuba menyen- tuh saya. สัมพันธภาพ [sampantapa:p] น perhubungan: สัมพันธภาพระหว ่ างอเมริกากับ เกาหลีเหนือค ่ อนข ้ างตึงเครียด Perhubungan antara Amerika Syarikat dengan Korea Utara sekarang ini agak tegang. สัมพันธไมตรี [sampantamaitri:] น hubungan persaudaraan: ประชาชนลาว มีสัมพันธไมตรีกับคนไทยในจังหวัดหนองคาย Rak­ yat Laos mempunyai
Kamus Thai 2.indb
1 mewujudkan: ความร ่ วมมือ ของท ั ้ งสองฝ่ายได ้ ก ่ อความส ั มพ ั นธ ์ ที่ แนบแน ่ น ขึ้ น Kerjasama kedua-dua pihak telah mewujudkan perhubungan yang erat. 2 mencetuskan: สหร ั ฐอเมริกาก ่ อสงครามก ั บอิร ั ก โดยไม ่ สนใจมติสหประชาชาติ Amerika Syari- kat mencetuskan peperangan dengan Iraq tanpa mengendahkan keputusan PBB. 3 menyalakan: ชาวสวนคนน

Kembali ke atas