Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[per.sa.tuan] | ڤرساتوان

Definisi : 1. gabungan, ikatan, kumpulan: anggota jawatankuasa P~ Penulis Nasional ialah sepuluh orang; P~ Bola Sepak Malaysia; 2. perikatan, syarikat: setiausaha ~ kastam; 3. perihal bersatu: ~ urat pd tangan dgn urat pd mata; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[per.sa.tuan] | ڤرساتوان

Definisi : 1 keadaan bersatu; gabungan drpd beberapa bahagian yg telah bersatu: memperkukuh ~ rakyat Malaysia. 2 kumpulan beberapa orang, pasukan dsb yg mempunyai tujuan yg sama; pertubuhan: ~ Bola Sepak Malaysia; ~ Murid Tua Kolej Melayu, Kuala Kangsar. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
satu (kata nama)
Bersinonim dengan tunggal, esa, ahad, eka, se, ganjil;,
Kata Terbitan : satu-satunya, bersatu, menyatukan, menyatupadukan, kesatuan, persatuan, berpersatuan, penyatu, penyatuan,

Peribahasa

Kuat lilit kerana simpulnya.

Bermaksud :

Kekuatan persatuan terletak pada anggota-anggotanya yang bersatu padu.

 

Lihat selanjutnya...(4)

270

A house devided against itself cannot stand

Sesebuah kumpulan atau persatuan itu akan menjadi lemah jika anggota-anggotanya bertelagah dan berpecah belah.

Kuat lilit kerana simpulnya

We failed in our demand to get better pay as some of the workers sided with the employer while some were reluctant to join the strike - a house devided against itself cannot stand.

Kami gagal dalam tuntutan naik gaji berikutan sesetengah pekerja menyebelahi pihak majikan manakala yang lain pula keberatan untuk menyertai mogok itu - kuat lilit kerana simpulnya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(9)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ งปัน [-pan] ก mengagihkan, mem- bahagi-bahagikan: เจ ้ าหน ้ าที่ กาชาดแบ ่ งปัน สิ่ งของช ่ วยเหลือแก ่ ผู ้ ประสบภัยแผ ่ นดินไหว ในประเทศอิหร ่ าน Kakitangan Persatuan Palang Merah mengagihkan barang- barang bantuan kepada mangsa gem- pa bumi di Iran. แบ ่ งภาค [-pa:k] ก menjelma: พระวิษณุ แบ ่ งภาคลงมาเป็นพระราม Dewa Visnu tu- run menjelma menjadi Kerajaan telah membaiki kuil diraja di Bangkok. ปฏิเสธ [patise:t] ก 1 menolak: นายก รัฐมนตรีปฏิเสธข ้ อเรียกร ้ องของสมาคมผู ้ ส ่ งออก สินค ้ าไทย Perdana Menteri menolak permintaan Persatuan Pengeksport Thai. 2 menafi: ใครก็ตามไม ่ สามารถปฏิเสธ ข ้ อเท็จจริงนั้ นได ้ Sesiapa pun tidak dapat menafi kenyataan itu. ปฐพี [pattapi:] น bumi ปฐม [patom] ว pertama: สมเด็จ พระพุทธยอดฟ ้
Kamus Thai 2.indb
ก 2 padi di Nakhorn Sawan. กงสุล [kosun] น konsul กงสุลใหญ ่ [-yai] น konsul jeneral กฎ [kot] น peraturan: สมาชิกทุกคนต ้ อง เคารพกฎของสมาคม Semua ahli mesti me­ matuhi peraturan persatuan. กฎกระทรวง [-krasua] น peraturan kementerian กฎเกณฑ ์ [-ke:n] น kaedah กฎข ้ อบังคับ [-k:bakap] ดู กฎ กฎจราจร [-cara:c:n] น peraturan lalu lintas: ผู ้ ข ั Pengganas kerap mengacau ketenteraman awam di kawasan itu. ก ่ อตั ้ ง [-ta] ก menubuhkan: น ั กศึกษา ม.อ. ก ่ อต ั ้งชมรมภาษามลายู Pelajar PSU telah menubuhkan Persatuan Ba- hasa Melayu. ก ่ อสร ้ าง [-sa:] ก membina: ร ั ฐบาลกำล ั ง ก ่ อสร ้ างถนนเพื่ อความสะดวกในการติดต ่ อ ระหว ่ างสองประเทศ Kerajaan sedang
Kamus Thai 2.indb
n] ก bersatu padu: สมาชิกสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานีสมัคร สมานในการสร ้ างความก ้ าวหน ้ าของการกีฬา สมบูรณ ์ สมัคร Kamus Thai 2.indb 362 4/15/2008 11:12:39 AM ส 363 Ahli Persatuan Sukan Wilayah Pat- tani bersatu padu dalam memajukan sukan. สมัชชา [samatca:] น persidangan: ประเทศไทยจัดให ้ มีสมัชชาเอดส ์ โลกเมื่ อปี 2004 Negara Thai mengadakan Persidangan AIDS Sedunia pada tahun 2004 สมัน [saman] น (sejenis rusa) saman สมัย [samai] น zaman สมัยเก ่ า [-kau] น zaman dahulu สมัยใหม ่ [-mai] น zaman moden สมาคม [sama:kom] น persatuan สมาชิก [sama:cik] น ahli, anggota สมาธิ [sama:ti] น daya penum­puan สมาน [sama:n] ก 1 (ไมตรี ความสัมพันธ ์ เนื้ อไม ้ ) merapatkan: การเยือน UPSI ของนักศึกษา มอ. สามารถสมานไมตรีระหว
Kamus Thai 2.indb
นน ้ ำของสระ Kiambang memenuhi per­ mukaan kolam. จอง [c:] ก (มั ่ นหมายไว ้ ขอกำ หนดไว ้ ) men- empah: ประธานชมรมภาษามลายูได ้ จองโรงแรม ไว ้ สำหรับคณะนักศ ึ กษาจากมหาวิทยาลัยมาลายา Ketua Persatuan Bahasa Melayu te­ lah menempah hotel untuk rombongan pelajar dari Univesiti Malaya.= จับจอง จองจำ [-cam] ก membelenggu: จริยศาสตร ์ จอง Kamus Thai 2.indb 103 4/15/2008 11:05 นายกรัฐมนตรี กำลังตอบคำถามของผู ้ สื่ อข ่ าว Perdana Men­ teri sedang menjawab pertanyaan war­ tawan. ตอบโต ้ [-to:] ก 1 membalas balik: สมาคม นักข ่ าวตอบโต ้ คำกล ่ าวหาของนายกรัฐมนตรี Persatuan Pemberita membalas balik tuduhan Perdana Menteri. ตอบแทน [-tε:n] ก membalas: ลูกทุกคน ต ้ องตอบแทนบุญคุณของพ ่ อแม ่ Setiap anak mesti membalas jasa ibu bapa. ตอบ 2 [t:p] ว

Kembali ke atas