Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[per.sa.tuan] | ڤرساتوان

Definisi : 1. gabungan, ikatan, kumpulan: anggota jawatankuasa P~ Penulis Nasional ialah sepuluh orang; P~ Bola Sepak Malaysia; 2. perikatan, syarikat: setiausaha ~ kastam; 3. perihal bersatu: ~ urat pd tangan dgn urat pd mata; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[per.sa.tuan] | ڤرساتوان

Definisi : 1 keadaan bersatu; gabungan drpd beberapa bahagian yg telah bersatu: memperkukuh ~ rakyat Malaysia. 2 kumpulan beberapa orang, pasukan dsb yg mempunyai tujuan yg sama; pertubuhan: ~ Bola Sepak Malaysia; ~ Murid Tua Kolej Melayu, Kuala Kangsar. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
satu (kata nama)
Bersinonim dengan tunggal, esa, ahad, eka, se, ganjil;,
Kata Terbitan : satu-satunya, bersatu, menyatukan, menyatupadukan, kesatuan, persatuan, berpersatuan, penyatu, penyatuan,

Peribahasa

Kuat lilit kerana simpulnya.

Bermaksud :

Kekuatan persatuan terletak pada anggota-anggotanya yang bersatu padu.

 

Lihat selanjutnya...(4)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ งปัน [-pan] ก mengagihkan, mem- bahagi-bahagikan: เจ ้ าหน ้ าที่ กาชาดแบ ่ งปัน สิ่ งของช ่ วยเหลือแก ่ ผู ้ ประสบภัยแผ ่ นดินไหว ในประเทศอิหร ่ าน Kakitangan Persatuan Palang Merah mengagihkan barang- barang bantuan kepada mangsa gem- pa bumi di Iran. แบ ่ งภาค [-pa:k] ก menjelma: พระวิษณุ แบ ่ งภาคลงมาเป็นพระราม Dewa Visnu tu- run menjelma menjadi Kerajaan telah membaiki kuil diraja di Bangkok. ปฏิเสธ [patise:t] ก 1 menolak: นายก รัฐมนตรีปฏิเสธข ้ อเรียกร ้ องของสมาคมผู ้ ส ่ งออก สินค ้ าไทย Perdana Menteri menolak permintaan Persatuan Pengeksport Thai. 2 menafi: ใครก็ตามไม ่ สามารถปฏิเสธ ข ้ อเท็จจริงนั้ นได ้ Sesiapa pun tidak dapat menafi kenyataan itu. ปฐพี [pattapi:] น bumi ปฐม [patom] ว pertama: สมเด็จ พระพุทธยอดฟ ้
Kamus Thai 2.indb
ก 2 padi di Nakhorn Sawan. กงสุล [kosun] น konsul กงสุลใหญ ่ [-yai] น konsul jeneral กฎ [kot] น peraturan: สมาชิกทุกคนต ้ อง เคารพกฎของสมาคม Semua ahli mesti me­ matuhi peraturan persatuan. กฎกระทรวง [-krasua] น peraturan kementerian กฎเกณฑ ์ [-ke:n] น kaedah กฎข ้ อบังคับ [-k:bakap] ดู กฎ กฎจราจร [-cara:c:n] น peraturan lalu lintas: ผู ้ ข ั Pengganas kerap mengacau ketenteraman awam di kawasan itu. ก ่ อตั ้ ง [-ta] ก menubuhkan: น ั กศึกษา ม.อ. ก ่ อต ั ้งชมรมภาษามลายู Pelajar PSU telah menubuhkan Persatuan Ba- hasa Melayu. ก ่ อสร ้ าง [-sa:] ก membina: ร ั ฐบาลกำล ั ง ก ่ อสร ้ างถนนเพื่ อความสะดวกในการติดต ่ อ ระหว ่ างสองประเทศ Kerajaan sedang
Kamus Thai 2.indb
n] ก bersatu padu: สมาชิกสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานีสมัคร สมานในการสร ้ างความก ้ าวหน ้ าของการกีฬา สมบูรณ ์ สมัคร Kamus Thai 2.indb 362 4/15/2008 11:12:39 AM ส 363 Ahli Persatuan Sukan Wilayah Pat- tani bersatu padu dalam memajukan sukan. สมัชชา [samatca:] น persidangan: ประเทศไทยจัดให ้ มีสมัชชาเอดส ์ โลกเมื่ อปี 2004 Negara Thai mengadakan Persidangan AIDS Sedunia pada tahun 2004 สมัน [saman] น (sejenis rusa) saman สมัย [samai] น zaman สมัยเก ่ า [-kau] น zaman dahulu สมัยใหม ่ [-mai] น zaman moden สมาคม [sama:kom] น persatuan สมาชิก [sama:cik] น ahli, anggota สมาธิ [sama:ti] น daya penum­puan สมาน [sama:n] ก 1 (ไมตรี ความสัมพันธ ์ เนื้ อไม ้ ) merapatkan: การเยือน UPSI ของนักศึกษา มอ. สามารถสมานไมตรีระหว
Kamus Thai 2.indb
นน ้ ำของสระ Kiambang memenuhi per­ mukaan kolam. จอง [c:] ก (มั ่ นหมายไว ้ ขอกำ หนดไว ้ ) men- empah: ประธานชมรมภาษามลายูได ้ จองโรงแรม ไว ้ สำหรับคณะนักศ ึ กษาจากมหาวิทยาลัยมาลายา Ketua Persatuan Bahasa Melayu te­ lah menempah hotel untuk rombongan pelajar dari Univesiti Malaya.= จับจอง จองจำ [-cam] ก membelenggu: จริยศาสตร ์ จอง Kamus Thai 2.indb 103 4/15/2008 11:05 นายกรัฐมนตรี กำลังตอบคำถามของผู ้ สื่ อข ่ าว Perdana Men­ teri sedang menjawab pertanyaan war­ tawan. ตอบโต ้ [-to:] ก 1 membalas balik: สมาคม นักข ่ าวตอบโต ้ คำกล ่ าวหาของนายกรัฐมนตรี Persatuan Pemberita membalas balik tuduhan Perdana Menteri. ตอบแทน [-tε:n] ก membalas: ลูกทุกคน ต ้ องตอบแทนบุญคุณของพ ่ อแม ่ Setiap anak mesti membalas jasa ibu bapa. ตอบ 2 [t:p] ว

Kembali ke atas