Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
rak
Rujuk :para


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
บดบัง [-ba] ก melindungi, menutu- pi: หมอกควันที่ หนาทึบจากภูเขาไฟนั้ นบดบัง ดวงอาทิตย ์ Asap yang tebal dari gunung berapi itu melindungi matahari. บท [bot] น 1 bab: ตำราเล ่ มนั้ นมีทั้ งหมดสิบบท Buku teks itu mengandungi sepuluh bab semuanya. 2 rangkap: คุณครูให ้ ตัวอย ่ าง กลอนปันตุนสองบท Guru memberikan contoh dua rangkap pantun. บทกลอน [-kl:n] น sejenis puisi บทกวีนิพนธ ์ [-kawi:nipon rakaman: บันทึก วีดีโอนี้ ผมยืมมาจากห ้ องสมุด Rakaman vi­ deo ini saya pinjam dari perpustakaan. ก 3 mencatat: นักท ่ องเที่ ยวบันทึกบางอย ่ าง ลงในสมุดบันทึกของเขา Pelancong itu men- catat sesuatu dalam buku catatannya. 4 me­rakamkan: ช ่ างภาพได ้ บันทึกเหตุการณ ์ ประวัติศาสตร ์ นั้ น Jurugambar telah me­ rakamkan peristiwa bersejarah itu. บันเทิง [bant:] ก berhibur: นักท ่ องเที่ ยว
Kamus Thai 2.indb
่ กับการจัดห ้ องของ พี่ สาว Ibu sibuk mengemas bilik kakak. 2 (ทำให ้ เรียบวางระเบียบเรียงตามลำดับ) menyu­ sun, mengatur: บรรณารักษ ์ จัดหนังสือเพื่ อ ให ้ เป ็นระเบียบมากขึ้ น Pustakawan menyu­ sun buku supaya lebih teratur. 3 (นับ) dianggap: ใครก็ตามที่ ออกมาแสดงพลังจัดว ่ า เป็นผู ้ ต ่ อต ้ านรัฐบาล Sesiapa sahaja yang menunjuk perasaan dianggap sebagai penentang kerajaan. จัดการ [-ka:n] ก Kedua- dua orang itu bersarapan lalu keluar ke pejabat masing-masing. 2 maka: เนื่ องจากน ้ องชายฉันขี้ เกียจอ ่ านหนังส ื อเขา จึงสอบตก Oleh sebab adik lelaki saya malas membaca buku, maka dia gagal dalam peperiksaan. 3 barulah: เมื่ อเขารวย เขาจึงจะซื้ อรถยนต ์ Apabila dia kaya baru­ lah dia hendak membeli kereta. จืด [c:t] ว (รสชาติ) tawar: อาหารญี่ ปุ ่
Kamus Thai 2.indb
lalu me­ numbuk dinding dengan kuat. 2 meng- hempaskan, menghentakkan: คนงานน ั ้ น กระแทกกล ่ องใส ่ โทรท ั ศน ์ ลงก ั บพื้ น Pekerja itu menghempaskan kotak televisyen ke lantai. กระบวนการ [krabuanka:n] น proses กระบวย [krabuay] น gayung กระบอก [krab:k] น 1 tukil, tabung: คนปาดตาลรองน้ำตาลสดด ้ วยกระบอกไม ้ ไผ ่ Penyadap itu menadah air nira de 00 AM ก 12 กระฉับกระเฉง กระป ๋ อง [krap:] น tin กระเป ๋ า [krapau] น 1 beg: เด็ก ๆ เก็บหน ั งสือใส ่ กระเป่า Budak-budak me­ nyimpan buku di dalam beg. 2 (เงิน) dompet: คุณแม ่ เก็บเงิน บ ั ตรประชาชนและ บ ั ตรเครดิตไว ้ ในกระเป๋าเงิน Ibu menyimpan wang, kad pengenalan dan kad kredit di dalam dompet. 3 (เสื้อผ

Kembali ke atas