Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sains] | ساءين‌س

Definisi : 1. ilmu pengetahuan yg teratur (sistematik) yg boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya; 2. cabang ilmu pengetahuan yg berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata-mata (fizik, kimia, biologi, dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sains] | ساءين‌س

Definisi : 1 ilmu pengetahuan yg teratur dan dpt dibuktikan kebenarannya. 2 cabang ilmu pengetahuan yg ber­dasarkan kenyataan semata-mata spt kimia, fizik. ~ sosial cabang ilmu mengenai masyarakat yg merangkum bidang ekonomi, politik, psikologi, antropologi, ekonomi dsb. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sains


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
น Jabatan Te­ naga Kerja กรมโรงงานอุตสาหกรรม [-ro:a:n- utsa:hakam] น Jabatan Kilang Perin- dustrian กรมวิทยาศาสตร ์ การแพทย ์ [-wi  tta- ya:sa:tka:npε:t] น Jabatan Sains Pe- rubatan กรมศิลปากร [-si  nlapa:k:n] น Jaba- tan Kesenian กรมศุลกากร [-sunlaka:k:n] น Jaba- tan Kastam กรมส ่ งเสริมการปกครองท ้ องถิ ่ น [-so- s:mka tam] น Ke- menterian Keadilan กระทรวงแรงงาน [-rε:a:n] น Ke- menterian Tenaga Kerja กระทรวงวัฒนธรรม [-wattanatam] น Kementerian Kebudayaan กระทรวงวิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลยี [-wi  ttaya:sa:tlεteknoloyi:] น Ke- menterian Sains dan Teknologi กระแต กระทรวง Kamus Thai 2.indb 10 4/15/2008 11:02:59 AM ก 11 กระทรวงศึกษาธิการ [-sksa:ti  - ka:n] น Kementerian Pelajaran กระทรวงสาธารณสุข [-sa
Kamus Thai 2.indb
น menteri รัฐวิสาหกิจ [-tawisa:hakit] น per- usahaan awam รัง รัฐ Kamus Thai 2.indb 315 4/15/2008 11:12:03 AM ร 316 รัฐศาสตร ์ [-tasa:t] น sains politik รัฐสภา [-tasapa:] น parlimen รัด [rat] ก 1 merajut, menjerut: หลังจากบรรจุ ข ้ าวเปลือกได ้ สิบกำเขาก็รัดปากกระสอบ Se­ telah mengisi sepuluh gemal padi, dia pun merajut mulut guni. 2 mengeratkan ci  :p] น kolej vokasional วิทยาลัยครู [-kru:] น maktab pergu- ruan วิทยาลัยพยาบาล [-paya:ba:n] น kolej kejururawatan วิทยาลัยพลศึกษา [-palasksa:] น kolej sukan วิทยาศาสตร ์ [wittaya:sa:t] น sains วิทยาศาสตร ์ กายภาพ [-ka:yyapa:p] น sains fizik วิทยาศาสตร ์ ชีวภาพ [-ci:wapa:p] น sains biologi วิทยาศาสตร ์ ประยุกต ์ [-pra:yuk] น sains gunaan วิทยุ [witayu] น
Kamus Thai 2.indb
์ [banna:rak] น pusta­ka­wan บทบาท บรรณารักษ ์ Kamus Thai 2.indb 215 4/15/2008 11:09:05 AM บ 216 บรรณารักษศาสตร ์ [banna:raksa:t] น sains perpustakaan บรรดา [banda:] ว para, semua: บรรดา ผู ้ สมัครต ้ องจ ่ ายค ่ าประกันจำนวน 10,000 บาท Para calon dikehendaki membayar de- posit sebanyak 10,000 baht. บรรดาศักดิ์ บริเวณ [b:riwe:n] น kawasan บริษัท [b:risat] น syarikat บริสุทธิ์ [b:risut] ว 1 tulen: ศาสตราจารย ์ คนนี้ มีชื่ อเสียงสาขาวิทยาศาสตร ์ บริสุทธิ์ Pro- fesor ini terkenal dalam bidang sains tulen. 2 suci: มักกะฮ์เป็นนครบริสุทธิ์ สำหรับ มุสลิม Mekah merupakan bandar suci bagi orang Islam. 3 (คน) tidak bersalah: ผู ้ พิพากษาตัดสินว ่ าเขาบริสุทธิ์ Hakim memu- tuskan dia tidak bersalah. บริสุทธิ์ ใจ
Kamus Thai 2.indb
ด ่ าน [da:n] น tempat pemeriksaan ด ้ าน 1 [da:n] น 1 bidang: เด็กคนน ั ้ นมี ความสามารถด ้ านวิทยาศาสตร ์ Budak itu berkebolehan dalam bidang sains. 2 sebelah: ด ้ านขวา sebelah kanan ด ้ าน 2 [da:n] ว kasar: ฝ ่ ามือของเขาด ้ านเพราะ ทำนามานานแล ้ ว Tapak tangannya kasar kerana sudah lama bekerja untuk menggantikan pokok-pokok yang tua. 2 ดู ตอบแทน ทดลอง [-l:] ก menguji kaji, mengeks­ perimenkan: นักวิทยาศาสตร ์ กำลังทดลอง ใช ้ ยาใหม ่ กับหนูก ่ อนใช ้ กับคน Ahli sains se­ dang menguji kaji ubat yang baru pada tikus sebelum digunakan terha­ dap manusia. ทดสอบ [-s:p] ก menguji: ครูทดสอบ ความสามารถของนักเรียนที่ จะไปแข ่ งขันโต ้ วาที รอบชิงชนะเลิศ Guru menguji kebolehan

Kembali ke atas