Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.ma.sa] | سماس

Definisi : 1. sama masa dgn, pd ketika yg sama: beliau juga hidup hampir ~ dgn sejarah yg ditulisnya; 2. sewaktu, pd ketika: ~ Datuk Ujang bergerak ke muka pintu, ia keluar perlahan-lahan; 3. dr masa (zaman) yg diper­katakan, dr masa yg sama: hal-hal yg menarik perhatian ~; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.ma.sa] | سماس

Definisi : 1 pd ketika; pd waktu: Dia datang tadi ~ saya tidak ada di rumah. 2 sedang berlaku atau bkn masa kini (sekarang): hal ehwal ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
masa (kata nama)
1. Bersinonim dengan waktu: ketika, detik, saat, jam, tenggak, sangkala, sekon,

2. Bersinonim dengan jangka waktu: jangka masa, tempoh, zaman, era,

Kata Terbitan : semasa,

Peribahasa

Hidup kayu berbuah,
     hidup manusia biar berjasa (= berfaedah).

Bermaksud :

Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan untuk masyarakat.

 

Lihat selanjutnya...(3)

120

Don't cry stinking fish

Jangan ceritakan aib atau keburukan diri sendiri kepada orang lain.

Campak baju nampak kurap

You shouldn't have cried stinking fish during the interviewed. No wonder you have failed to get a job all this while.

Kamu seperti campak baju nampak kurap semasa temu duga. Patutlah kamu gagal mendapat pekerjaan selama ini.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(10)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
terhadap ketuanya. กระดาน [krada:n] น papan กระดาษ [krada:t] น kertas กระดิก [kradi  k] ก menggedik- gedikkan: เขากระดิกเท ้ าขณะฟ ั งเพลงที่ เขาชื่ นชอบ Dia menggedik-gedikkan kaki semasa mendengar lagu kegemarannya. กระดิ ่ ง [kradi  ] น loceng กระดึง [krad] น loceng lembu, loceng kerbau กระดุกกระดิก [kradukkradi  k] ก bergerak-gerak: ทหารราชองคร ั กษ ์ ไม ่ กระดุกกระดิกขณะที่ พระมหากษ ั ตริย ์ พระราชทาน พระบรมราโชวาท Pengawal Diraja itu tidak bergerak-gerak semasa raja menyam- paikan titahnya. กระดูก [kradu:k] น tulang กระดุม [kradum] น butang กระเด็น [kraden] ก tercampak, ter- pelanting: ผู ้ โดยสารรถเมล ์ ค ั นน ั ้นกระเด็น ตกจากรถ Penumpang
Kamus Thai 2.indb
m:] ก bekerjasama: รัฐบาล ไทยร ่ วมมือกับประเทศเพื่ อนบ ้ านในการรักษา สิ่ งแวดล ้ อม Kerajaan Thai bekerjasama dengan negara-negara jiran dalam menjaga alam sekitar. ร ่ วมสมัย [-samai] ว semasa: ปัญหา ร ่ วมสมัยได ้ ถูกนำเสนอในที่ ประชุมนั้ น Isu se- masa telah dikemukakan dalam me- syuarat itu. รวย [ruai] ว kaya รส [rot] น rasa = รสชาติ รสชาติ [-ca:t] ดู ka:n] น tatacara ระเบียบวาระ [-wa:ra] น agenda ระมัดระวัง [ramatrawa] ก berhati- hati, berwaspada: คุณครูเตือนให ้ หมู ่ ลูกเสือ ระมัดระวังในขณะเดินป่า Guru mengingat- kan kumpulan pengakap itu supaya berhati-hati semasa berjalan di dalam hutan. ระยะ [raya] น jarak: ฉันเป็นนักวิ่ ง ระยะไกล Saya ialah seorang pelari ja- rak jauh. ระยะทาง [-ta:] น jarak: ระยะทาง ระหว ่ างสองเมืองนั้ นห ่ างกัน
Kamus Thai 2.indb
leluhur: เขาไม ่ รู ้ รากเหง ้ าบรรพบุรุษ ของเขา Dia tidak tahu asal usul nenek moyangnya. บรรพชา [banpaca:] ก menjadi sami budak: ปรีชาบรรพชาเป็นสามเณรระหว ่ างปิด ภาคเรียน Preecha menjadi sami budak semasa cuti sekolah. บรรพชิต [banpacit] น sami บรรยากาศ [banya:ka:t] น 1 suasana: บรรยากาศของงานต ้ อนรับปีใหม ่ ครั้ งนี้ ครื้ นเครง มาก Suasana majlis menyambut tahun baru kali ini sangat ้ อมที่ จะรับบัญชาจากผู ้ นำของเขาเสมอ Pasukan ten­tera sentiasa bersedia menerima arahan daripada ketuanya. บัญชาการ [banca:ka:n] ดู บังคับบัญชา บัญชี [banci:] น akaun บัญชีกระแสรายวัน [-krasε:ra:ywan] น akaun semasa บัญญัติ [banyat] น 1 peraturan ก 2 (กฎหมาย) menggubal 3 (ศัพท ์ ) membentuk บัณฑิต [bandit] น graduan: จำนวนบัณฑิต ปีนี้ เกือบห ้ าพันคน Jumlah graduan tahun ini menjangkau lima ribu orang
Kamus Thai 2.indb
tahun 2001, DBP dengan kerjasama PSU telah bersetuju merintis kerja untuk menjadikan kamus ini satu kenyataan. Walaupun terlalu banyak halangan dan kekangan yang terpaksa dihadapi oleh kedua-dua belah pihak semasa menyusun kamus ini, tetapi berkat kegigihan para penyusun dan petugas dari kedua-dua buah institusi, akhirnya kamus ini berjaya menemui pengguna sempena dengan ulang tahun penubuhan yang ke-50 DBP mengetahui bahasa Melayu, dan pakar bahasa Melayu yang tidak memahami atau mengetahui bahasa Thai. Yang menjadi jambatan komunikasi untuk merungkaikan segala persoalan perkamusan, terutamanya yang berkaitan dengan unsur silang budaya semasa bengkel kerja kamus diadakan ialah tiga orang pensyarah PSU yang boleh menguasai bahasa Melayu dan bahasa Thai. Semoga Kamus Thai-Melayu yang mengandungi 10 311 entri ini dapat membantu memenuhi
Kamus Thai 2.indb
ท ่ ามกลางหมอก ในยามเช ้ า Puncak Gunung Kinabalu ke­ lihatan berbalam-balam di balik kabus pagi. ตะเคียน [takian] น cengal ตะแคง [takε:] ก 1 mengiring: เมื่ อนอน เขาตะแคงขวา Semasa tidur, dia mengi­ring ke kanan. 2 mengiringkan: เขาต ้ องตะแคงตัว ผ ่ านเข ้ าประตูที่ แคบนั ้ น Dia terpaksa mengi­ ringkan badannya untuk masuk melalui pintu yang sempit ติดตาม [-tam] ก 1 mengikut: เด็กคนนี้ ต ้ องติดตามพ ่ อของเขาไปไถนาเป็นประจำ Bu- dak itu selalu mengikut ayahnya mem- bajak sawah. 2 mengikuti:ฉันติดตาม สถานการณ ์ ปัจจุบันเสมอ Saya sentiasa mengikuti perkembangan semasa. ติดพัน [-pan] ก 1 terpikat: ชายคนนั้ น ติดพันลูกสาวลุงมัน Lelaki itu terpikat de­ ngan anak gadis Pak Man. 2 belum selesai: สหรัฐอเมริกาไม ่ สามารถถอนตัวได ้ เพราะสงครามยังติดพันอยู ่ Amerika tidak boleh berundur

Kembali ke atas