Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[si] | سي

Definisi : kep Systéme International (d’Unités) (Sis­tem Unit Antarabangsa, iaitu set unit ukuran, mis meter, kilogram dan liter, utk kegunaan saintifik dan teknikal di seluruh dunia). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : simbol kimia bagi silikon. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : 1. kata penyerta yg digunakan di depan nama orang (sbg timang-timangan, panggilan, ejekan atau sbg penghinaan): S~ Ali; ~ bisu; ~ bodoh; ~ bongsu; ~ hitam; ~ pencuri; 2. kata penyerta yg digunakan di depan nama sendiri (utk merendahkan diri): S~ Tuah tidak mahu menderhaka kpd tuannya; 3. kata penyerta utk menegaskan orang yg melaku­kan atau yg terkena sesuatu: ~ mati; ~ pen­jual; ~ piutang; ~ pencuri; ~ tertuduh. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : awalan pd berbagai-bagai nama binatang atau tumbuhan, se: ~dingin; ~kedidi; ~tawar. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : 1. kata yg bergabung dgn imbuhan ber­- utk menyatakan diri membuat sesuatu; ber­sibisu berbuat spt orang bisu (berbuat-buat bisu); bersitidak tahu berpura-pura tidak tahu; 2. kata yg bergabung dgn imbuhan ber- dan ­-an utk menyatakan saling berbuat sesuatu; bersipandangan berpandang-pandangan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : kata sandang yg digunakan di depan nama, kata benda atau kata sifat, a. sbg nama timangan (panggilan dsb): ~ Bongsu; ~ Ahmad; ~ Manja. b. utk mengejek atau utk menghina: ~ Tolol; ~ Tempang. c. utk menegaskan atau utk menunjukkan orang itu terkena atau melakukan sesuatu dll: ~ mati; ~ penjual. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata si

Puisi
 

Si patan burung si patan,
     Si patan mari di dalam peti;
Dibuka surat dalam lipatan,
     Surat adinda bersusah hati.


Lihat selanjutnya...(258)
Peribahasa

Si lalar si lalai.

Bermaksud :

Tidak tetap pada sesuatu pekerjaan atau di suatu tempat. si latar = berjalan tak tentu arah.

 

Lihat selanjutnya...(60)

16

A barking dog never bites

Orang yang menengking-nengking marah lazimnya tidaklah sampai mengambil tindakan atau mendatangkan kecederaan. Oleh itu kita tidak perlu takut padanya.

Berdengking si tua memekik, mustahil akan menggigit jema

"I thought you were seriously beaten up by that burly man. I was really scared when he started shouting and threatening you. The whole block could hear him," I said. "A barking dog never bites, and this was not the first time," replied Ali calmly.

"Aku ingatkan kau teruk dibelasah oleh lelaki sasa itu. Aku takut betul apabila dia menjerit-jerit dan mengancam-ancam kau. Seluruh blok bangunan ini boleh mendengar suaranya," kataku. " Berdengking si tua memekik, mustahil akan menggigit jema ," jawab A

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(21)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ropol ระบาย 2 [raba:y] ก 1 meluahkan: ไอนี ระบายความรู ้ สึกในใจของเธอให ้ เพื่ อนร ่ วมห ้ อง ฟัง Aini meluahkan perasaan kepada rakan sebiliknya. 2 ดู ระบายสี ระบายสี [-si  :] ก mewarnakan: แซมมี่ ระบายสีภาพต ้ นไม ้ ด ้ วยสีเขียว Sammy me­ war­na­kan gambar pokok-pokok de­ ngan warna hijau. ระบำ [rabam] น tarian ระบือ [rab:] ว di pejabat kira-kira pukul 10.00 pagi. ร ้ าว [ra:w] ว retak: แก ้ วใบนั้ นร ้ าวแล ้ ว Ge- las itu sudah retak. ราศี [ra:si  :] น rasi, bintang dua belas, zodiak ราษฎร [ra:tsad:n] น rakyat รำ 1 [ram] น dedak รำ 2 [ram] ก menari: นารีรำได ้ อย ่ างอ ่ อนช
Kamus Thai 2.indb
Kerja กรมโรงงานอุตสาหกรรม [-ro:a:n- utsa:hakam] น Jabatan Kilang Perin- dustrian กรมวิทยาศาสตร ์ การแพทย ์ [-wi  tta- ya:sa:tka:npε:t] น Jabatan Sains Pe- rubatan กรมศิลปากร [-si  nlapa:k:n] น Jaba- tan Kesenian กรมศุลกากร [-sunlaka:k:n] น Jaba- tan Kastam กรมส ่ งเสริมการปกครองท ้ องถิ ่ น [-so- s:mka:npokkr:t:ti  1 (คณะทำงาน) ahli jawatankuasa 2 (ผู ้ ตัดสิน) pengadil กรรมการผู ้ จัดการ [-ka:npu:catka:n] น pengurus besar กรรมพันธุ์ [-pan] น genetik กรรมวิธี [-wi  ti:] น cara กรรมสิทธิ์ [-si  t] น hak milik: บริษ ั ทน ั ้น ถือกรรมสิทธิ ์ ในที่ ดินแปลงนี้ Syarikat itu memegang hak milik tanah ini. กรรมาชีพ [kamma:ci  :p] น kerja buruh กรรมาธิการ
Kamus Thai 2.indb
2 (เครื่ องกล) mesin จักรกล [-kon] ดู เครื่ องจักร จักรยาน [-kraya:n] น basikal จักรยานยนต ์ [-kraya:nyon] น mo- tosikal จักรเย็บผ ้ า [-yeppa:] น mesin jahit จักรราศี [-krara:si:  ] น zodiak จักรพรรดิ [-krapat] น maharaja จักรภพ [-krapop] ดู เครือจักรภพ จักรวรรดิ [-krawat] น empayar จักรวาล [-krawa:n] น cakerawala จักรี [cakri:] น raja จักษุ [caksu] น mata จักษุแพทย์ [-pε ่ องเที่ ยว จ ้ างนักศึกษาเก็บข ้ อมูลการวิจัย Syarikat pe­ lancongan mengupah pelajar memu­ ngut data kajian. จาน [ca:n] น pinggan, piring จานบิน [-bin] น UFO จานเส ี ยง [-si  a] น piring hitam = แผ ่ นเสียง จาม 1 [ca:m] น (ชนชาติ) orang Cham จาม 2 [ca:m] ก bersin: น ้ องจามเพราะ เป็นหวัด Adik bersin kerana selesema
Kamus Thai 2.indb
น ้ ำลาย [-la:y] น air liur น ้ ำส ้ ม [-som] น jus oren น ้ ำส ้ มสายช ู [-somsa:ycu:] น cuka น ้ ำเสียง [-si  a] น nada suara น ้ ำหนวก [-nuak] น nanah telinga น ้ ำหนัก [-nak] น berat: น ้ ำหนักปลาตัวนั ้ น ห ้ ากิโลกรัม Berat ikan itu lima แนะนำลูกของเขาให ้ ขยันเรียน Ibu menasi- hati anaknya supaya rajin belajar. 2 memperkenalkan: บริษัทนั ้ นแนะนำ ผลิตภัณฑ ์ ใหม ่ ผ ่ านสื ่ อโฆษณา Syarikat itu memperkenalkan produk baru meneru- si iklan di media. โน [no:] ก benjol โน ้ ต [no:t] น not โน ่ น [no:n] ส itu โน ้ น [no:n] ว sana โน ้
Kamus Thai 2.indb
cik, b (คำเรียกขานหญิง) mak cik สบง [sabo] น kain sarung sami, sabong มีเรือน [-ran] ว berkeluarga (kk) กรวดน้ำ [kruatna:m] ก menyiram air ke tanah dalam upacara menyampaikan pahala kepada si mati bagi penganut Buddha คำแปลต ั วอย ่ างประโยค TERJEMAHAN CONTOH PENGGUNAAN คำอ ่ าน SEBUTAN คำอธ ิ บายประกอบ GLOS คำหลายความหมาย ตามบริบทที ่ ใช ้ PENANDA PERBEZAAN KONTEKS ชนิดของคำต ่

Kembali ke atas