Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tepi;

Puisi
 

Orang menajur di tepi sungai,
     Sungai ada tepi padang;
Laksana intan baru dicanai,
     Kejam celik mata memandang.


Lihat selanjutnya...(216)
Peribahasa

Masuk ke kampung orang bawa ayam betina,
     jalan di tepi-tepi,
benang arang orang jangan dipijak,
     duduk di tapak tangga,
mandi di hilir orang,
     berdiri di luar-luar gelanggang.

Bermaksud :

Kalau merantau ke negeri asing, hendaklah selalu mengalah, jangan berbuat pekerjaan yang buruk, selalu merendahkan diri, jangan suka mendului orang dan jangan menunjuk-nunjukkan diri.

 

Lihat selanjutnya...(34)

385

Keep your nose out of other people’’s business

Jangan masuk campur atau mengambil tahu halo rang lain.

Jaga tepi kain orang

'' Keep your nose out of other people's business. It's private matter that has nothing to do with you,'' said the seller. I have to mind your business. If you fail in this project, I'll have great difficulty getting my money back from you!'' exclaimed the loan shark.

'' Jangan jaga tepi kain orang. Ini soal peribadi dan tak ada kena mengena langsung dengan awak,'' kata si penjual. Aku kenalah jaga tepi kain kau. Kalau kau gagal dalam projek ini, susah besarlah aku nak dapat balik duit dari kau!'' jerit si Along.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(7)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
molense[m.lEn.sE]kata adjektifberkenaan pakaian yang terlalu labuh.Topi kaen tu koto sobab dibiaan molense kek tanah.[t.pi kAEn tu ko.to s.bAb di.bi.jA.An m.lEn.sE kE/ tA.nAh]Tepi kain itu kotor kerana dibiarkan kena tanah.
bolantok[b.lAn.to/]kata adjektif1. berkenaan pakaian atau cecair yang terbiar lama.Jangan biakan baju bolantok kek pigi tu.[dZA.NAn bi.jA.kAn bA.dZu b.lAn.to/ kE/ pi.gi tu]Jangan biarkan baju terbiar lama di tepi perigi itu.
mogun[m.gun]kata kerja1. termenung.Ponuleh tu mogun di topi jorang nak tulih corito.[p.nu.lEh tu m.gun di.t.pi dZ.ÄAN nA/ tu.lEh tS.Äi.t]Penulis itu termenung di tepi jeram hendak mencari bahan cerita.
konak[k.nA/]kata kerjamemacakkan tiang untuk membuat maling-maling.Konakan kayu tu kek topi rumah, boleh pasang maleng.[k.nA/.An kA.ju tu kE/ t.pi Äu.mAh b.leh pA.sAN mA.leN]Pacakkan kayu itu di tepi rumah, boleh pasang maling.
dicunggah[di.tSuN.gAh]kata kerjadikaut.Abeh dicunggahe pase kek topi jalan dek jentolak.[A.bEh di.tSuN.gAh.E pA.sE kE/ t.pi dZA.lAn dE/dZ«n.t.lA/]Habis dikautnya pasir di tepi jalan dengan jentolak.
kata nama[t.mu.wA]kata namasungai.Bilo ujan lobek, sawah topi tomua copek apuih.[bi.l u.dZAn l.bE/ sA.wAh t.pi t.mu.wA tS.pE/ A.puih]Apabila hujan lebat, air sungai di tepi sawah cepat melempahi tebing.

Kembali ke atas