Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ter.su.sun] | ترسوسون

Definisi : sudah disusun (diatur, disiapkan) baik-baik atau dgn teratur: beberapa buah buku ~ rapi di atas meja; kata-katanya ~ indah; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ter.su.sun] | ترسوسون

Definisi : sudah disusun atau diatur baik-baik; teratur. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tersusun

Puisi
 

Sekapur sirih datang bertandang,
     Di dalam puan tersusun rapi;
Tangan dihulur mata memandang,
     Sebagai cincin lekat di jari.


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
beceratoq[b«.tS«.ÒA.to)Ö]kata adjektif1. berkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tersusun; beceretet.Di rumah kak aku pehiasan kaca beceratoq dalam lemari.[di Òu.mAh kA A.ku p«.hi.jA.sAn kA.tSA b«.tS«.ÒA.to)Ö dA.lAm lE.mA.Òi]Di rumah kakak saya perhiasan kaca tersusun di dalam almari.
   2. berkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tidak tersusun bededam.Aku tengok pinggan bededam, penyegan sunggoh budak-budak ni nak basoh.[A.ku tE.N piN.gAn b«.d«.dAm p«.ø«.gAn suN.goh bu.dA.bu.dA ni nA bA.soh]Saya tengok pinggan bededam, malas sungguh budak-budak ini hendak membasuhnya.
   2. berkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tidak tersusun; bededam-dedam.Buleh hang dok biaq pinggan bededam di dapok?[bu.leh hAN do/ bi.jA)Ö piN.gAn b«.d«.dAm di dA.po)Ö]Boleh kamu membiarkan pinggan bededam di dapur?
   2. berkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tidak tersusun; beceratoq.Ayam hat tak masok lau beceretet ataih pokok.[A.jAm hAt tA/ mA.so/ lAw b«.tS«.ÒE.tEt A.tAC p.ko/]Ayam yang tidak masuk reban banyak di atas pokok.
   2. berkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tidak tersusun; beceretek.Sapa pon tak peduli nak basoh gelaih hat beceratoq ataih meja.[sA.pA pon tA/ p«.du.li nA/ bA.soh g«.lAC hAt b«.tS«.ÒA.to)Ö A.tAC mE.dZA]Siapa pun tidak peduli untuk membasuh gelas yang banyak di atas meja.
betoran[b«.to.ÒAn]kata adjektifberkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tidak tersusun; bededam I , bededam-dedam I, betoran-toran.Depa ni kalu ada pon bukan nak tulong, pinggan mangkok betoran pon depa buleh biaq saja.[dE.pA ni kA.lu A.dA pon bu.kAn nA/ tu.lN piN.gAn mAN.ko/ b«.to.ÒAn pon dE.pA bu.leh bi.jA)Ö sA.dZA]Mereka kalau adapun tidak menolong, pinggan mangkuk betoran pun mereka boleh biarkan sahaja.
bededam[b«.d«.dAm]kata adjektif1. berkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tersusun-susun; bededam-dedam.Raya baru ni rumah dia tu kue bededam.[ÒA.jA bA.Òu ni Òu.mAh di.jA kue b«.d«.dAm]Hari raya baru ini di rumahnya kuih bededam.
celup-celap[tS«.lup.tS«.lAp]kata adjektifberkenaan dengan sesuatu yang tidak teratur, tersusun atau bertertibPinggan ataih para tu celup-celap pasai budak-budak yang suson.[piN.gAn A.tAC pA.ÒA tu tS«.lup.tS«.lAp pA.sAj bu.dA.bu.dA jAN su.son]Pinggan atas para itu tidak teratur sebab budak-budak yang susun.
bededam-dedam[b«.d«.dAm]kata adjektif1. berkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tersusun; bededam.Beli pinggan mahai-mahai, tapi dok bededam-dedam dalam lemari.[b«.li piN.gAn mA.hAj.mA.hAj tA.pi do/ b«.d«.dAm dA.lAm l«.mA.Òi]Beli pinggan mahal-mahal, tetapi bededam-dedam dalam almari.
beceretet[b«.tS«.ÒE.tEt]kata adjektif1. berkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tersusun; beceratoq.Dekat-dekat nak raya depa pasang pelita beceretet kelilin rumah.[d«.kAt.d«.kAt nA ÒA.jA dE.pA pA.sAN p«.li.tA b«.tS«.ÒE.tEt k«.li.lin Òu.mAh]Menjelang hari raya mereka memasang banyak pelita di sekeliling rumah.
12

Kembali ke atas