Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Salam, apakah kata "kalimat" bermaksud klausa bebas atau klausa tidak bebas, ataupun kata ini sama makna dengan "klausa" sahaja? Terima kasih.

Menurut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia Edisi Kedua, Kalimat bermaksud kata atau kumpulan kata yang berhubungan dan mempunyai maksud tertentu manakala klausa pula bermaksud ayat kecil yang mempunyai subjek dan predikatnya sendiri dan menjadi sebahagian daripada ayat yang lebih besar.

Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas ialah klausa yang dapat berdiri sendiri dan bersifat sebagai ayat lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna manakala klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh ayat Kamu pandai kerana kamu rajin belajar menunjukkan bahawa “Kamu pandai” merupakan klausa bebas manakala “kerana kamu rajin belajar” merupakan klausa tak bebas.

Lain-lain17.11.2021
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin mendapatkan terjemahan bagi istilah berikut dalam bidang psikologi: 1.nonindependence 2.partner-prescribed perfectionism 3.maladaptive coping 4.developmental transition Segala kerjasama didahului dengan jutaan terima kasih.Cadangan terjemahan:
1. non-independence = tidak bebas
2. partner-prescribed perfectionism = pasangan ditetapkan ingin sempurna
3. maladaptive coping = daya tindak maladaptif
4. developmental transition = peralihan pembangunan
Tuan hendaklah menyemak semula kesesuaian cadangan terjemahan ini dengan konteks penggunaanya.
Penyemakan dan penterjemahan13.04.2015
Apakah perbezaan klausa bebas dan klausa terikat? Berikan contohnya.TQVM

Klausa bebas ialah klausa yang dapat berdiri sendiri dan bersifat sebagai ayat lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Klausa terikat/klausa tak bebas tidak dapat berdiri sendiri. Dalam ayat yang mengandungi klausa bebas dan klausa tak bebas, klausa bebas disebut klausa utama - Kamu pandai, manakala klausa tak bebas disebut klausa kecil - kerana kamu rajin belajar.

Tatabahasa20.05.2011
Apakah perbezaan klausa bebas, klausa terikat dan klausa utama...? Berikan contohnya. TQVMKlausa bebas ialah klausa yang dapat berdiri sendiri dan bersifat sebagai ayat lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam ayat yang mengandungi klausa bebas dan klausa tak bebas, klausa bebas disebut klausa utama, manakala klausa tak bebas disebut klausa kecil. Contohnya: Kamu pandai (klausa bebas/klausa utama) kerana kamu rajin belajar (klausa tak bebas/klausa kecil).Tatabahasa27.05.2011
Bolehkah kita menggunakan "walaupun'dan 'tetapi' dalam satu ayat yang sama? Apakah perkataan yang sesuai untu bunyi cicak dan kapal terbang? Sekian terima kasih.

'Walaupun' ialah kata hubung pancangan keterangan, manakala 'tetapi' ialah kata hubung gabungan.  Mengikut tatabahasa, kedua-dua kata hubung ini tidak boleh digunakan dalam satu ayat kerana terdiri daripada klausa tidak bebas.

Perkataan yang sesuai untuk menerangkan bunyi cicak ialah kecap atau mengecap. Tiada perkataan yang khusus untuk menerangkan bunyi kapal terbang, tetapi boleh menggunakan perkataan gemuruh/bergemuruh, dengung/berdengung untuk menerangkan bunyi kapal terbang.

Tatabahasa06.01.2011
Apakah maksud kerja secara bebas?Kerja bermaksud segala tugas atau urusan (yang telah ditentukan sebagai tanggungjawab) dan bebas bermaksud tidak dihalang atau tidak disekat-sekat melakukan sesuatu. Oleh yang demikian, kerja secara bebas bermaksud melakukan tugasan atau urusan yang tidak dihalang atau tidak disekat oleh seseorang/sesuatu.Makna22.02.2019
berdasarkan jawapan tuan tempohari, Bolehkah saya merumuskan bahawa hanya kata ganda penuh sahaja yang mempunyai tanda sempang. Manakala kata ganda bebas tidak mempunyai tanda sempang.Rumus yang betul ialah kata ganda yang tidak mempunyai tanda sempang  ialah apabila kedua-dua perkataan (dalam kata ganda) mempunyai maknanya sendiri apabila tidak digandakan seperti sampah sarap, sampah bermaksud benda yang dibuang dan sarap bermaksud pelbagai jenis sampah. Kata ganda bebas masih mempunyai tanda sempang seperti cerai-berai dan ulang-alik.Tatabahasa29.02.2012
Apa maksud badan bebas?Badan bebas ialah badan atau pertubuhan atau kumpulan yang sama ada dilantik oleh pihak tertentu atau diwujudkan atas matlamat tertentu yang tidak dikongkong, tidak terikat atau tidak dikuasai oleh pihak lain. Contoh : pihak kerajaan melantik kumpulan pakar untuk mengkaji kesan pencemaran alam sekitar akibat pembuangan sisa toksid, maka badan tersebut diberi kuasa atau kebebasan untuk melaksanakan tugasnya tanpa dikongkong oleh pihak kerajaan. Makna27.05.2008
Soalan : 1.Bagaimanakah cara membezakan klausa bebas dan klausa terikat? 2.Ali memberitahu Abu bahawa adiknya sakit.(frasa manakah klausa bebas?apa alasannya? 3.Apakah beza homonim,homograf dan homofon? 4.Frasa..antara satu dengan/sama lain? 5.Ali menyatakan bahawa dirinya tidak sebijak Abu.Adakah frasa bahawa.....Abu itu dianggap objek?Adakah frasa'menyatakan' itu kata kerja transitif sedangkan tidak boleh dipasifkan? 6. Apakah maksud bilangan kardinal?adakah masih digunakan dalam linguistik? 7. Abu tidak pergi ke sekolah kerana sakit. Abu tidak pergi ke sekolah kerana beliau/dia sakit. Soalan :Adakah ayat pertama dianggap tidak gramatis kerana tergantung kerana tiada KGND beliau/dia? Bagaimana nak kenal pasti ayat yang tergantung atau pengguguran? 8.Apakah penjodoh bilangan yang sesuai bagi ekor lembu yang dipotong dari pangkalnya (sepanjang 1 meter barangkali)? 9.Kali pertama dianggap lewah,adakah frasa Mesyuarat Agung pertama kali itu lebih tepat? #Terima kasih atas khidmat nasihat DBP,semoga sama2 dapat memartabatkan bahasa ibunda kita.Insya-Allah. 6.

1. Klausa bebas ialah klausa yang dapat berdiri sendiri dan bersifat sebagai ayat lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Klausa terikat/klausa tak bebas tidak dapat berdiri sendiri. Dalam ayat yang mengandungi klausa bebas dan klausa tak bebas, klausa bebas disebut klausa utama, contoh: Kamu pandai, manakala klausa tak bebas disebut klausa kecil, contoh: kerana kamu rajin belajar.

2. Ali memberitahu Abu ialah klausa bebas, manakala bahawa adiknya sakit ialah klausa terikat. Alasannya dijelaskan pada perkara 1.

3. Homonim ialah perkataan yang sama bunyi atau ejaannya dengan perkataan lain tetapi berbeza maknanya. Homograf ialah perkataan yang sama ejaannya dengan perkataan lain tetapi berbeza maknanya. Homofon ialah perkataan yang sama bunyi dengan perkataan lain tetapi berbeza maknanya.

4. Frasa yang betul ialah antara satu sama lain.

5. Frasa Ali tidak sebijak Abu ialah frasa bandingan.

6. Bilangan kardinal atau nombor kardinal ialah nombor yg menyatakan kuantiti mis 1, 2, 3...

7. Ayat tersebut gramatis kerana yang sakit itu merujuk Abu sahaja. Ayat yang lengkap perlu ada subjek dan predikat.

8. Penjodoh bilangan yang sesuai ialah batang.

9. Mesyuarat Agung Pertama sudah memadai.

Tatabahasa05.11.2011
Salam sejahtera, Adakah "freelancing" boleh diterjemahkan kepada "pekerjaan bebas"? Jika tidak, mohon pendapat dan bantuan pihak DBP untuk memberikan terjemahan yang sesuai. Terima kasih.Menurut Kamus Inggeris-Melayu Dewan maksud freelance ialah bekerja bebas.Makna08.10.2017
12345678910...

Kembali ke atas