Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sudah nasib pisang jeranang,
     Berjantung ada berbuah tidak;
Sudah nasib apa dikenang,
     Orang dikenang teringat tidak.


Lihat selanjutnya...(70)
Peribahasa

Sudah mati kutu.

Bermaksud :

Sudah tidak bertenaga lagi; tak dapat berbuat apa-apa lagi.

 

Lihat selanjutnya...(62)

127

What' done cannot be undone

Tidak ada gunanya bersedih atas kesilapan atau perkara buruk yang sudah berlaku kerana ia tidak dapat diubah lagi.

Nasi sudah menjadi bubur.

Looking back, I should have listened to my mother's advice. I should not have associated myself with bad guys and get involved in drug abuse. Now, I am facing the consequences, but what' done cannot be undone.

Mengenang kembali, saya seharusnya mendengar nasihat ibu. Saya tidak sepatutnya bercampur dengan budak jahat dan terjebat dalam penyalahgunaan dadah. Kini, saya menerima padahnya, tetapi apa gunanya saya meratap, nasi sudah menjadi bubur.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(77)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kepot[k«.pot]kata adjektifberkenaan sesuatu yang sudah tidak dapat kembali kepada bentuk asalnya akibat terkena sesuatu (seperti kereta kemek akibat dilanggar, kertas yang dikeronyok dan sebagainya).Habeh lalu kepot krete koi, kene langgo dek lori.[hA.beh lA.lu k«.pot kÄE.t« k«.n« lAN.g de/ l.Äi]Habis langsung kemek kereta saya, kerana dilanggar lori.
bebele[b«.b«.l«]kata kerjaberubat.Awok ni kene bebele dengan dokte, bomo tok jalan.[A.w/ ni k«.n« b«.b«.l« d«.NAn do/.t« b.m t/ dZA.lAn]Awak ini hendaklah berubat dengan doktor, berbomoh sudah tidak boleh.
kosi[k.si]kata adjektifberkenaan buah-buahan atau daun yang sudah kecut atau kering.Pinang tu doh kosi tok leh makan.[pi.nAN tu dh k.si t/ leh mA.kAn]Buah pinang itu sudah kering, tidak boleh makan.
barang kosi[bA.ÄAN k.si] barang yang sudah terlalu lama dan tidak berguna lagi.Wek maroh aki simpan barang kosi.[we/ mA.čh A.ki sim.pAn bA.ÄAN k.si]Nenek memarahi datuk kerana suka menyimpan barang lama.
sontok[sn.t]kata adjektifberkenaan sesuatu yang sudah sampai pada hadnya.Pasok tiang tu dah sontok, tok boleh masok lagi.[pA.so ti.jAN tu dAh sn.t t bo.leh mA.so lA.gi]Pasak tiang itu sudah sampai kepada hadnya, tidak boleh masuk lagi.
congkeh mato[tSN.keh mA.t] sejenis permainan tradisi yang dimainkan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan dua batang kayu.Le ni orang tok tau doh maen congkeh mato[l« ni .ÄAN t/ tAw dh mA.en tSN.keh mA.t]Sekarang ini ramai orang sudah tidak tahu bermain congkeh mata.
busuk-busuk bahase[bu.su/.bu.su/ bA.hA.s«] bau ikan yang kurang segar.Goreng je lah ikan tok, pase doh busuk-busuk bahase.[g.ÄEN dZ« lAh i.kAn to/ pA.sE dh bu.su/.bu.su/ bA.hA.s«]Goreng saja lah ikan itu kerana sudah tidak segar.
jobe[dZ:bE]kata adjektifberkenaan janggut atau rambut yang panjang dan tidak terurus.Doh jobe rambot lamo tok gunteng.[doh dZ:bE ÄAm.bot lA.m to/ gun.teN]Sudah jobe rambut kerana lama tidak diguting.
nekeh[n:«.keh]kata adjektif1. berkenaan sesuatu yang rosak, jahanam kerana tidak cermat dan berhati-hati.Basiko tu baru beli dah nekeh pase tak ceremat.[bA.si.k tu bA.Äu b«.li dAh n:«.keh pA.se tA/ tS«.Ä«.mAt]Basikal itu baru sahaja dibeli sudah rosak kerana tidak cermat.
ogeng[.gEN]kata adjektifberkenaan usia seseorang yang dikatakan tidak sepadan dengan kelakuannya.Doh ogeng pon ade ati lagi nok mengorat anak dare.[doh .gEN pon A.d« A.ti lA.gi n/ m«.No.ÄAt A.n/ dA.Ä«]Sudah tua bangka pun ada hati lagi hendak mengurat anak dara.
12

Kembali ke atas