Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tin can

Puisi
 

Beli tin ke Kota Batu,
     Kelapa muda tidak berminyak;
Sudah miskin dagang piatu,
     Minta kasihan orang banyak.


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
uting[u.tiN]kata kerjamembidik.Kito keno uting molek dulu, baru buleh bede.[ki.t k«.n u.tiN m:.lE/ du.lu bA.Äu bu.leh b«.de]Kita kena bidik dulu, baru boleh tembak.
tinggi langgok[tiN.gi lAN.go/] terlampau tinggi.Pohong nyo tuwo tu, tinggi langgok.[p.hoN ø tu.w tu tiN.gi lAN.go/]Pokok kelapa tua tu, terlampau tinggi.
manih leting[mA.nih l«.tiN] sangat manis.Mokte gulo batu tu manih leting.[m/.tE gu.l bA.tu tu mA.nih l«.tiN]Rambutan gula batu tu sangat manis.
ayuk[A.ju/]kata adjektifgayat.Jange naek tinggi bedokoh, nati ayuk.[dZA.NE nAE/ tiN.gi b«.d/.h nA.ti A.ju/]Jangan naik terlalu tinggi, nanti gayat.
sebek[s:«.bE/]kata adjektifterbiar.Bakpo la ore tu tingga anok diyo dok sebek situ.[bA/.p lA .ÄE tu tiN.gA A.n/ di.j do/ s:«.bE/ s:i.tu]Kenapalah orang tu tinggalkan anaknya terbiar di situ.
mucuk[m:u.tSu/]kata kerjameluncur.Wa bule tu naek mucuk tinggi lepah kapong.[wA bu.lE tu nAe/ m:u.tSu/ tiN.gi l«.pAh kA.poN]Wau bulan tu naik meluncur tinggi merentasi kampung.
jetak[dZ:«.tA/]kata kerjamemantul kembali (berkenaan ranting, lidi dan lain-lain), melantun, memantuk, membingkas.Rating kayu tu jetak ko muko diyo.[ÄA.tiN kA.ju tu dZ«.tA/ k mu.k di.j]Ranting kayu tu melantun ke arahnya.
kropeh[kč.pEh]kata namasisa makanan (yang tidak habis dimakan).Diyo make sapa kenye, hok kropeh tingga kawe.[di.j mA.kE sA.pA k«.øE h/ kč.pEh tiN.gA k:A.we]Dia makan sampai kenyang, sisanya ditinggalkan kepada saya.
   2. mengambil kepunyaan orang tanpa kebenaran, mencuri.Driye ambo abih nyo petak ko ore, maso ambo tingga gi jambe takdi.[dÄi.jE Am.b A.bih ø p«.tA/ k .ÄE mA.s Am.b tiN.gA gi dZ:Am.be tA/.di]Durian saya habis dicuri orang semasa saya pergi ke tandas tadi.
cabuk pengga[tS:A.bu/ p«N.gA] tercabut, tertanggal.Pade pong pitu tu cabuk pengga, pasa takdok meting.[pA.dE poN pi.tu tu tS:A.bu/ p«N.gA pA.sA tA/.d/ m:«.tiN]Patut pun pintu tu tercabut kerana tak ada kayu beluti untuk menguatkannya.
12

Kembali ke atas