Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tin can

Puisi
 

Beli tin ke Kota Batu,
     Kelapa muda tidak berminyak;
Sudah miskin dagang piatu,
     Minta kasihan orang banyak.


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
borenggeh[b.ÄEN.gEh]kata kerjabertenggek lama (tentang burung).Dah konyang punai tu makan, sumoe borenggeh kek ranting-ranting.[dAh k.øAN pu.nAj tu mA.kAn su.m.E b.ÄEN.gEh kE/ ÄAn.tiN ÄAn.tiN]Sudah kenyang punai itu makan, semuanya bertenggek di ranting-ranting.
poting[p.tiN]kata namakeratan buluh yang dipakukan pada batang pokok yang berfungsi sebagai anak tangga.Den guno poting panjek pokok sialang ngambek nisan lobah.[dEn gu.n p.tiN pAn.dZE/ p.k/ siA.lAN NAm.bE/ ni.sAn l.bAh]Saya gunakan poting, panjat pokok sialang mengambil madu.
tingkat ruang[tiN.kAt Äu.wAN] duduk dengan cara memeluk sebelah kaki.Ponuleh tu dudok tingkat ruang kek tobeng sungai tu moncari elham.[p.nu.lEh tu du.do/ tiN.kAt Äu.wAN kE/ t.bEN su.NAj tu mn.tSA.Äi El.hAm]Penulis itu duduk tingkat ruang di tebing sungai itu, mencari ilham.
solompot II[s.lm.pt]kata adjektifsehelai sepinggang, terlalu miskin.Ponguni rumah tu tinggi solompot yo, sobab romahe tobaka.[p.Nu.ni Äu.mAh tu tiN.gA s.lm.pt j s.bAb Äu.mAh.E t.bA.kA]Penghuni rumah itu tinggal sehelai sepinggang sahaja sebab rumahnya terbakar.
kosai[k.sAj]kata adjektifberderai-derai.Padi tu dah banyak yang kosai yang tingga tangkai yo.[pA.di tu dAh bA.øA/ jAN k.sAj jAN tiN.gA tAN.kAj j]Padi itu banyak yang berderai, yang tinggal tangkainya saja.
joriang[dZ.Äi.jAN]kata kerjabuah penghujung.Buah dian kek dusun den tingga joriang dah tak banyak lai.[bu.wAh di.jAn kE/ du.sun dEn tiN.gA dZ.Äi.jAN dAh tA/ bA.øA/ lAi:]Buah durian di dusun saya tinggal buah penghujung, sudah tidak banyak lagi.
roman[č.mAn]kata namageraham belakang.Gigi Pak Aji tu dah habih sumo, tingga duwo batang roromane yo.[gi.gi pA/ A.dZi tu dA hA.bih su.m tiN.gA du.w bA.tAN č.mAn.E j]Gigi Pak Aji itu sudah habis tanggal, tinggal dua batang geraham di bahagian belakang saja.
bosarau[b.sA.ÄAw]kata namaberlubang-lubang.Atap rumah tu dah bosarau dek lamo kono tingga.[A.tAp Äu.mAh tu dAh b.sA.ÄAw de/ lA.m k.n tiN.gA]Atap rumah itu sudah berlubang-lubang kerana rumah tersebut sudah lama ditinggalkan.
peta[pE.tA]kata kerjabidik, tenang.Peta boto-boto kek babi tungga tu, poluru tingga suleh.[pE.tA bo.to bo.to kE/ bA.bi tuN.gA tu po.lu.Äu tiN.gA su.lEh]Bidik betul-betul ke babi tunggal itu, peluru tinggal sebutir.

Kembali ke atas