Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
hal
1. Bersinonim dengan perkara
( hal ehwal, perihal, urusan, fasal, kes, )
(kata nama:)

2. Bersinonim dengan kejadian
( peristiwa, keadaan, situasi, )
(kata nama:)

3. Bersinonim dengan sebab
( alasan)
(kata nama:)

4. Bersinonim dengan tentang
( mengenai, perihal, darihal, soal, fasal, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : berhal, mengehalkan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ งท ี ่ 1 พ.ศ. 2551 © สภาภาษาและหน ั งสือ (DBP) 2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat
Kamus Thai 2.indb
ก 1 ก็ [k] ว juga, pun: ถ ้ าคุณไป ผมก ็ จะไป Kalau kamu pergi, saya akan pergi juga. หรือ Kalau kamu pergi, saya pun akan pergi. ก็ดี [-di:] ว pun baik juga: คุณอธิบาย เสียหน ่ อยก็ดี Anda terangkan sedikit pun baik juga. ก็ได ้ [-dai] ว pun boleh
Kamus Thai 2.indb
วมเพศ [-pe:t] ดู ร่วมประเวณี ร ่ วมม ือ [-m:] ก bekerjasama: รัฐบาล ไทยร ่ วมมือกับประเทศเพื่ อนบ ้ านในการรักษา สิ่ งแวดล ้ อม Kerajaan Thai bekerjasama dengan negara-negara jiran dalam menjaga alam sekitar. ร ่ วมสมัย [-samai] ว semasa: ปัญหา ร ่ วมสมัยได ้ ถูกนำเสนอในที่ ประชุมนั้ น Isu se- masa telah dikemukakan dalam me- syuarat itu. รวย [ruai] ว kaya รส [rot] น rasa = รสชาติ รสชาติ [-ca:t] ดู รส รสนิยม [-saniyom] น cita rasa รหัส [rahat] น kod รโหฐาน [raho:ta:n
Kamus Thai 2.indb
ri: เขาจบ การเจรจาด ้ วยการเลี้ ยงอาหารว ่ าง Dia menga­ khiri perundingan itu dengan jamuan ringan. จม [com] ก tenggelam: ในที่ สุดเรือไททานิค ก็จมลงในมหาสมุทรนั้ น Akhirnya kapal Ti­ tanic tenggelam di dalam lautan itu. จมน้ำตาย [-namta:y] ก mati lemas: เด็กคนนั้ นจมน้ำตายในแม ่ น้ำ Budak itu mati lemas di dalam sungai. จมูก [camu:k] น hidung จร [c:n] ว bukan tetap: ลุงของฉันเป็น ลูกค ้ าจรของปั ๊ มบางจาก Pak cik saya meru­ pakan pelanggan bukan tetap stesen minyak Bangchak. จรจัด
Kamus Thai 2.indb
นี ่ [ni  :] ส ini นี้ [ni:] ดู นี่ นึก [nk] ก mengingat: เขานึกอยู ่ ตั ้ งนาน แต ่ นึกไม ่ ออก Puas dia mengingat, namun tidak ingat juga. นึกถึง [-t] ก terkenang: เมื ่ อนึกถึง นิติกรรม นึก Kamus Thai 2.indb 211 4/15/2008 11:09:03 AM น 212 เหตุการณ ์ นั ้ นเขาก็น ้ ำตาซึม sebelum memetik buahnya. 3 menundukkan: บัณฑิตทั ้ งหลายโน ้ มศ ี รษะขณะสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเข ้ าหอประชุมสำหรับพระราชทาน ปริญญาบัตร Para graduan menundukkan kepala ketika Puteri Sirindhorn mema- suki dewan konvokesyen. ใน [nai] บ dalam ไน [nai] น pemintal ไนต ์ คล ับ [naiklap] น kelab malam ไนโตรเจน [naitroce:n] น nitrogen ไนล ่ อน [nailn] น nilon แนบ ไนล ่ อน Kamus Thai 2

Kembali ke atas