Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.luar.ga] | کلوارݢ

Definisi : 1. = kaum ~ saudara-mara, kaum kerabat, sanak saudara: ia sekarang telah berjauhan dr kaum ~nya; ~ diraja sanak saudara raja yg memerintah; ~ sedarah sekalian orang yg mempunyai perhubungan keturunan antara satu sama lain (sama nenek moyang mereka); ~ semenda sekalian orang yg bertalian (menjadi sanak saudara) kerana perkahwinan; 2. seisi rumah tangga (yg terdiri drpd suami dan isteri atau berserta anak-anak), kelamin, famili: ada beberapa ~ sahaja dlm kampung itu yg hidup mewah; ia berasal drpd ~ yg kaya; kepala ~ orang yg menjadi kepala (ketua) isi rumah tangga; 3. saudara; ~ angkat saudara angkat; 4. kelas hidup­hidupan, famili: ~ merpati; ~ reptilia; berkeluarga 1. mempunyai keluarga (famili, sanak saudara), bersaudara-mara, berkerabat, bersanak saudara: rumah itu tempat penginapan segala dagang yg gharib yg tiada ~; 2. berumah tangga dan hidup berkeluarga, berkelamin, beranak bini, berfamili: tak akan kau membujang selama-lamanya, suatu masa nanti akan ~ juga; kekeluargaan yg berkaitan dgn keluarga atau hubungan sbg anggota di dlm sesuatu keluarga (berasaskan perhubungan keturunan atau disebabkan perkahwinan): itu urusan dan masalah ~ semata-mata; hubungan ~ hu­bungan atau pertalian antara seorang dgn seorang yg lain sbg anggota sesuatu keluarga (famili, kaum kerabat, dsb); perkeluargaan persaudaraan, perhubungan (pertalian, yg bersangkutan dgn) keluarga. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ke.luar.ga] | کلوارݢ

Definisi : 1 suami isteri serta anak-anaknya; seisi rumah tangga: Ia berasal dr ~ orang baik-baik. 2 = kaum ~ saudara-mara; kaum kerabat: Ia ingin bertemu dgn kaum ~nya di kampung. ~ sedarah keluarga yg seketurunan. 3 kelas atau golongan benda hidup: ~ reptilia. berkeluarga 1 mempunyai keluarga; berfamili: Wang sebanyak itu tidak cukup bagi orang-orang yg ~. 2 bersaudara-mara (dgn); bersanak saudara; berkerabat. kekeluargaan hal mengenai keluarga: masalah ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Kalau tuan merendam telur,
     Jangan terlupa telur yang masin;
Kalau tuan sudah masyhur,
     Jangan lupa keluarga yang miskin.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Pisang masak separak.

Bermaksud :

Keluarga yang senang dan berbahagia hidupnya.

 

Lihat selanjutnya...(49)


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
cognateadj 1. descended from common ancestor, seketurunan, kognat: ~ families, keluarga-keluarga seketurunan; 2. (of languages) serumpun: Spanish and Italian are ~ languages, bahasa Sepanyol dan bahasa Itali ialah bahasa serumpun; 3. of similar nature or character, sejenis, sama sifatnya: painting and other ~ forms of art, lukisan dan bentuk-bentuk seni yg lain yg sama sifatnya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
muche. (with n as pred) betul-betul, benar-benar: the Catholic families were very ~ part of our community, keluarga-keluarga Katolik itu betul-betul merupakan sebahagian masyarakat kami; thank you very ~, terima kasih banyak(-banyaKamus Inggeris-Melayu Dewan
more“Adakah keluarga Harold sekaya keluarga Jamison?” “Ya, lebih kaya lagi”; ~ than, sangat, sungguh: I am ~ than satisfied with the result, saya sangat berpuas hati dgn keputusan itu; any ~ than, sama-sama: I don’t like it any ~ thanKamus Inggeris-Melayu Dewan
allegiancen 1. loyalty to sovereign nation, cause, kesetiaan, taat setia: to take the oath of ~ to the king, mengangkat sumpah taat setia kpd raja; 2. support, loyalty, kesetiaan: the families are split by differing political ~s, keluarga-keluarga itu berpecah-belah krn kesetiaan kpd fahaman politik yg berbeza.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
familyn 1. group of parents and children, keluarga, famili: a large ~, keluarga besar; the whole ~ went abroad, seluruh keluarga pergi ke luar negeri; nuclear ~, famili asas; 2. person’s children, anak-anak; 3. group descended from common ancestor, keluarga turun-temurun: his ~ has lived here for hundreds of years, keluarga turun-temurunnya telah bermastautin di sini sejak beratus-ratus tahun lamanya; 4. (biol) famili: the cat ~, famili kucing; 5. (of languages) rumpun bahasa;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
kinn 1. family, keluarga: to come of good ~, dr keluarga yg baik; 2. relations, kaum kerabat, (kaum) keluarga, saudara (-mara), sanak saudara; near of ~, saudara /rapat, dekat/; next of ~, waris yg terdKamus Inggeris-Melayu Dewan
inadequateadj 1. insufficient, tdk /cukup, mencukupi/: ~ water supply, bekalan air yg tdk cukup; the house is ~ for a family of our size, rumah itu tdk mencukupi bagi keluarga sebesar keluarga kita; 2. incompetent, lacking, kekurangan: she felt quite ~ to deal with the situation, dia berasa begitu ekurangan utk menghadapi keadaan itu; he is so able that he makes me feel thoroughly ~, dia begitu pandai sehingga saya berasa amat kekurangan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
house7. family, a. (of royal descent), /kerabat, keluarga/ diraja: the H~ of Windsor, Kerabat Diraja Windsor; b. (of noble descent) keluarga bangsawan: the noble ~s of Europe, keluarga bangsawan Eropah; 8. dynasty, wangsa: the ~ of Othman, wangsa Othmaniah; 9. division of a school esp for sporting competition, rumah: blue ~, rumah biru;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
hearthn surface beneath fireplace on which fire is made, perdiangan; ~ and home, keluarga; return to ~ and home, pulang ke pangkuan keluarga: after years of travelling he was happy to return to his ~ and home, selepas mengembara bertahun-tahun lamanya, dia gembira pulang ke pangkuan keluarga.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
foster-caren /pemeliharaan, pembelaan/ keluarga angkat: the two brothers had to be placed in ~, dua beradik itu terpaksa diletakkan di bawah pemeliharaan keluarga angkat.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12345678910...

Kembali ke atas