Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.luar.ga] | کلوارݢ

Definisi : 1. = kaum ~ saudara-mara, kaum kerabat, sanak saudara: ia sekarang telah berjauhan dr kaum ~nya; ~ diraja sanak saudara raja yg memerintah; ~ sedarah sekalian orang yg mempunyai perhubungan keturunan antara satu sama lain (sama nenek moyang mereka); ~ semenda sekalian orang yg bertalian (menjadi sanak saudara) kerana perkahwinan; 2. seisi rumah tangga (yg terdiri drpd suami dan isteri atau berserta anak-anak), kelamin, famili: ada beberapa ~ sahaja dlm kampung itu yg hidup mewah; ia berasal drpd ~ yg kaya; kepala ~ orang yg menjadi kepala (ketua) isi rumah tangga; 3. saudara; ~ angkat saudara angkat; 4. kelas hidup­hidupan, famili: ~ merpati; ~ reptilia; berkeluarga 1. mempunyai keluarga (famili, sanak saudara), bersaudara-mara, berkerabat, bersanak saudara: rumah itu tempat penginapan segala dagang yg gharib yg tiada ~; 2. berumah tangga dan hidup berkeluarga, berkelamin, beranak bini, berfamili: tak akan kau membujang selama-lamanya, suatu masa nanti akan ~ juga; kekeluargaan yg berkaitan dgn keluarga atau hubungan sbg anggota di dlm sesuatu keluarga (berasaskan perhubungan keturunan atau disebabkan perkahwinan): itu urusan dan masalah ~ semata-mata; hubungan ~ hu­bungan atau pertalian antara seorang dgn seorang yg lain sbg anggota sesuatu keluarga (famili, kaum kerabat, dsb); perkeluargaan persaudaraan, perhubungan (pertalian, yg bersangkutan dgn) keluarga. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ke.luar.ga] | کلوارݢ

Definisi : 1 suami isteri serta anak-anaknya; seisi rumah tangga: Ia berasal dr ~ orang baik-baik. 2 = kaum ~ saudara-mara; kaum kerabat: Ia ingin bertemu dgn kaum ~nya di kampung. ~ sedarah keluarga yg seketurunan. 3 kelas atau golongan benda hidup: ~ reptilia. berkeluarga 1 mempunyai keluarga; berfamili: Wang sebanyak itu tidak cukup bagi orang-orang yg ~. 2 bersaudara-mara (dgn); bersanak saudara; berkerabat. kekeluargaan hal mengenai keluarga: masalah ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Kalau tuan merendam telur,
     Jangan terlupa telur yang masin;
Kalau tuan sudah masyhur,
     Jangan lupa keluarga yang miskin.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Pisang masak separak.

Bermaksud :

Keluarga yang senang dan berbahagia hidupnya.

 

Lihat selanjutnya...(49)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ng] ก mengambil upah: ฉันเคยรับจ ้ างขุดคู Saya pernah mengam- bil upah menggali parit. รับใช ้ [-cai] ก melayan: แจ ๋ วตามครอบครัว นั ้ นไปพัทยาเพื่ อรับใช ้ พวกเขา Jeo mengikut keluarga itu ke Pattaya untuk me- layan mereka. รับประกัน [-prakan] ก menjamin: ผู ้ บัญชาการตำรวจรับประกันความปลอดภัยของ พยาน Ketua Polis menjamin kesela- matan saksi. รับประทาน [-prata:n] ก makan: ผู ้ จัดการออกไปรับประทานอาหารกลางวันแล ้ พยายามละกิเลส Para sami muda berusaha mengenyahkan nafsu mereka. 2 ดู ละทิ ้ ง ละทิ้ง [-ti] ก meninggalkan: ผู ้ ชาย ในภาคอีสานจำนวนมากละทิ้ งครอบครัวไป ทำงานต ่ างประเทศ Ramai lelaki timur laut meninggalkan keluarga untuk pergi bekerja di luar negeri. ละเลย [-l:y] ก mengabaikan: ข ้ าราชการ คนนั้ นละเลยการปฏิบัติหน ้ าที่ จนถูกทำโทษ Pegawai kerajaan itu mengabaikan tugasnya sehingga didenda. ละเว ้ น [-wen
Kamus Thai 2.indb
Guru me- nora mengijazahkan muridnya dengan topeng menora. ครอบครอง [-kr:] ก mengehak- milikkan: ประชาชนครอบครองที่ ดินของ ทางราชการเพื่ อเป็นที่ ทำกิน Rakyat menge- hakmilikkan tanah kerajaan untuk dijadikan ladang. ครอบครัว [-krua] น keluarga ครอบคลุม [-klum] ก meliputi: อำนาจ ของผู ้ ว ่ าราชการจ ั งหว ั ดครอบคลุมไปท ั ้งจ ั งหว ั ด Kuasa gabenor meliputi seluruh wilayah. ครอบงำ [-am] ก menguasai: ประเทศ saya ครัว [krua] น ruang dapur: เธอใช ้ เวลาอยู ่ ในคร ั วถึงว ั นละหกช ั ่วโมง Dia menghabiskan masa di ruang dapur selama enam jam sehari. ครัวเรือน [-ran] น keluarga: หมู ่ บ ้ านนี้ มี 30 คร ั วเรือน Kampung ini mempunyai 30 keluarga. ครอบครัว [kr:p-] น keluarga ครา [kra:] น kali, ketika คราใด [-dai] ว bila-bila
Kamus Thai 2.indb
นามธรรม [-matam] น abstrak นามบัตร [-bat] น kad nama นามปากกา [-pa:kka:] น nama pena นามแฝง [-fε:] น nama samaran นามวลี [-wali:] น frasa nama นามสกุล [-sakun] น nama keluarga นาย 1 [na:y] น (คำนำหน ้ าชื่ อ) encik นาย 2 [na:y] น ketua นายจ ้ าง [-ca:] น majikan นายทะเบียน [-tabian] น pendaftar นายท ้ าย petinju yang setanding dengan Muhammad Ali. พอมีพอกิน [-mi:-kin] ว berpendapa- tan sederhana: ลุงอำนาจเป็นคนพอมีพอกิน Pak Cik Amnat seorang yang ber- pendapatan sederhana. พอมีอันจะกิน [-mi:ancakin] ว be- rada: ครอบครัวของลุงอาริฟเป็นครอบครัวที่ พอมีอันจะกิน Keluarga Pak Arif meru- pakan keluarga yang berada. พอสมควร [-somkuan] ดู พอประมาณ พอเหมาะ [-m] ดู พอดี พ ่ อ [p:] น bapa, ayah พ ่ อครัว [-krua] น tukang masak le
Kamus Thai 2.indb
Mahkamah telah memerintahkan polis untuk memenja­ rakan pengedar dadah itu. จำจอง [-c:] ดู จองจำ จำ 3 [cam] ก terpaksa: ทหารอเมริกาจำต ้ อง จากครอบคร ัวของเขา Askar Amerika ter­ paksa meninggalkan keluarga mereka. จำเป็น [-pen] perlu, mesti, terpaksa, tidak boleh tidak: งานนี้ ต ้ องเสร ็จก ่ อนเที่ ยง Kerja ini perlu disiapkan sebelum tengah hari. จ ้ ำ 1 [cam] ก ทดน ้ ำเข ้ านาอีกเพราะดินถึงจุดอิ่ มตัวแล ้ ว Usahlah mengairi sawah lagi kerana bumi sudah sampai takat tepu. จุนเจือ [cunca] ก membantu, meno- long: กำนันจุนเจือครอบครัวนั้ นตลอด Peng­ hulu sentiasa membantu keluarga itu. จุ ้ นจ ้ าน [cunca:n] ก menyibuk: ภรรยา ข ้ าราชการชั้ นผู ้ ใหญ ่ คนนั้ นชอบจุ ้ นจ ้ านงานของ สามี Isteri pembesar itu suka menyibuk
Kamus Thai 2.indb
penyusunan kamus dwibahasa, masalah anisomorfisme antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran merupakan cabaran utama yang dihadapi dalam penyusunan kamus ini. Oleh sebab bahasa Thai dan bahasa Melayu tergolong dalam dua keluarga bahasa yang berbeza, maka terdapat perbezaan bentuk, nilai dan budaya penutur kedua- dua bahasa. Sesungguhnya perbezaan ini menyulitkan kami mencari padanan bagi sesuatu kata entri bahasa Thai. Kes satu kata

Kembali ke atas